Rozhodnutí NS

20 Cdo 2899/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 2899/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2899.2016.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2899/2016


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Družstva Hurbanova 4 se sídlem v Praze 4, Hurbanova č. 1280/4, identifikační číslo osoby 25123807, zastoupeného Mgr. Petrou Novotnou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Tolstého č. 1062/19, proti povinným 1) R. H., narozenému XY, a 2) I. H., narozené XY, oběma bytem XY, zastoupených JUDr. Josefem Douchou, advokátem se sídlem ve Vesteci, Rovná č. 280, pro 78 966 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 EXE 1682/2014, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2015, č. j. 28 Co 289/2015-105, t a k t o :

Návrh povinných na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2016, č. j. 20 Cdo 2899/2016-271, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 3. prosince 2018 povinní navrhli opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2016, č. j. 20 Cdo 2899/2016-271, kterým dovolací soud odmítl dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2015, č. j. 28 Co 289/2015-105. Svůj návrh zdůvodnili tím, že v usnesení dovolacího soudu je v rozporu se zákonem a stanovami oprávněné nesprávně označena obchodní firma oprávněné. Oprávněná je v usnesení dovolacího soudu označena jako „Družstvo Hurbanova 4“. Vzhledem však k tomu, že oprávněná je nepochybně bytovým družstvem, má být v usnesení dovolacího soudu v souladu s ustanoveními § 728 a § 786 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, označena jako „bytové družstvo“.

Podle ustanovení § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Dovolací soud ve svém usnesení ze dne 12. srpna 2016, č. j. 20 Cdo 2899/2016-271, označil oprávněnou jako „Družstvo Hurbanova 4“. Toto označení oprávněné koresponduje s obchodní firmou, pod kterou byla (a nutno podotknout stále je) v době vydání shora specifikovaného rozhodnutí dovolacího soudu oprávněná zapsaná v obchodním rejstříku. Zápis obchodní firmy do obchodního rejstříku spočívá na principu publicity, který působí ve formálním a v tomto případě zejména v materiálním smyslu. Princip materiální publicity znamená, že údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou právně účinné navenek i v případě, že neodpovídají skutečnému stavu, jsou-li splněny podmínky uplatnění principu materiální publicity (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2010, sp. zn. 30 Cdo 3172/2007, a zde citovaná rozhodnutí, jejichž závěry jsou na danou věc aplikovatelné, přestože byly vysloveny před 1. lednem 2014, tj. ještě před vstupem nové právní úpravy v účinnost). Za shora uvedené situace proto není na místě vyhovět návrhu povinných na opravu usnesení dovolacího soudu, neboť toto je v souladu s materiální publicitou zápisu oprávněné, resp. její obchodní firmy, do obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nedošlo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2016, č. j. 20 Cdo 2899/2016-271, k žádné chybě v psaní a v počtech, nebo jiné zjevné nesprávnosti, Nejvyšší soud návrh povinných zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 1. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu