Rozhodnutí NS

26 Cdo 1665/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:26 Cdo 1665/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1665.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 1665/2018-170


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně D. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Zbyňkem Stavinohou, advokátem se sídlem v Brně, Joštova 138/4, proti žalovanému statutárnímu městu Brno, městské části Brno-střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, IČO 44992785, o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 50/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2017, č. j. 19 Co 254/2016-111, t a k t o :


I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Brně (odvolací soud) ze dne 21. 6. 2017, č. j. 19 Co 254/2016-111, kterým změnil rozsudek Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 28. 6. 2016, č. j. 16 C 50/2015-85, tak, že zamítl žalobu „na určení neplatnosti a neoprávněnosti“ výpovědi z nájmu tam specifikovaného bytu ze dne 5. 12. 2014, doručené žalobkyni dne 29. 12. 2014, potvrdil výrok soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), přípustné, neboť odvolací soud posoudil otázku, zda výpověď z nájmu bytu je v rozporu s dobrými mravy, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2150/2010, uveřejněný pod č. 28/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek téhož soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4848/2016).

Při úvaze, zda výpověď z nájmu bytu je v rozporu s dobrými mravy, přihlédl odvolací soud k okolnostem jak na straně dovolatelky (nájemkyně), tak na straně žalovaného (pronajímatele), vycházel přitom z konkrétních zjištění učiněných v dané věci a jeho úvaha není zjevně nepřiměřená. Nelze přehlédnout, že dovolatelka neplatí nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu již po dobu několika let, ačkoliv byt užívá, a i když je ze skutkových zjištění zřejmé, že před lety požádala žalovaného o slevu z nájemné a mezi účastníky je neshoda zda a v jaké výši by jí měla sleva náležet (žalovaný na její žádost o slevu řádně nereagoval), s ohledem na skutečnost, že byla opakovaně za předmětné období zavázána pravomocným rozhodnutím soudu k úhradě nájemného, zjevně nemůže obstát její tvrzení, že jí náleží sleva ve výši 100%.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu