Rozhodnutí NS

33 ICdo 153/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2020
Spisová značka:33 ICdo 153/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.ICDO.153.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
188 ICm XY
MSPH 77 INS XY
33 ICdo 153/2019-78


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou v insolvenční věci dlužnice R. se sídlem XY, identifikační číslo XY, o žalobě dlužnice pro zmatečnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, č. j. MSPH 77 INS XY, a o návrhu dlužnice na vyloučení soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Jany Pečánkové z projednání a rozhodnutí věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 188 ICm XY (MSPH 77 INS XY), o dovolání E. B., narozené XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 15. 11. 2019 č. j. 188 ICm XY, 102 VSPH XY (MSPH 77 INS XY), t a k t o:

Řízení o dovolání se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. 11. 2019, č. j. 188 ICm XY, 102 VSPH XY (MSPH 77 INS XY), rozhodl o návrhu dlužnice na vyloučení soudce tak, že soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Jana Pečánková není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené tímto soudem pod sp. zn. 188 ICm XY (MSPH 77 INS XY).

E. B. označující se jako majitelka a jednatelka dlužnice (i jménem R. B.), napadla toto usnesení podáním označeným jako dovolání, které bylo doručeno do emailové schránky Vrchního soudu v Praze dne 22. 11. 2019.

Dovolání je ve smyslu § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a nelze jej zaměňovat s pojmem „odvolací soud“ (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 41/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tudíž vrchní soud o vyloučení soudce krajského soudu (nebo krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu), není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Skutečnost, že tento nadřízený soud je shodou okolností i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, není rozhodná (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1335/2001, která jsou – včetně dalších níže uvedených - veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz).

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sen. zn. 29 NSČR 61/2011). Nejvyšší soud proto řízení o tomto dovolání zastavil podle § 243b věty před středníkem, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř., aniž musel zkoumat včasnost dovolání či podmínku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020


JUDr. Václav Duda
předseda senátu