Rozhodnutí NS

5 Tdo 487/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:5 Tdo 487/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.487.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
5 Tdo 487/2019USNESENÍPředsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 23. 5. 2019 v řízení o dovoláních, která podali obvinění J. H., nar. XY v XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice, J. H., nar. XY v XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice, L. S., rozená B., nar. XY v XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou, a L. T., nar. XY v XY, bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 9 To 17/2018, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky Liberec pod sp. zn. 57 T 15/2014, takto:Podle § 265o odst. 1 tr. řádu se přerušuje ohledně obviněných J. H., nar. XY, J. H., nar. XY, L. S., rozené B., nar. XY a L. T., nar. XY, výkon dovoláními napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 9 To 17/2018, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 57 T 15/2014.


Odůvodnění:


1. Obvinění J. H., nar. XY, J. H., nar. XY, L. S. a L. T. podali dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 9 To 17/2018, jako soudu odvolacímu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 57 T 15/2014. Napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze byli obvinění J. H., nar. XY, (dále jen „J. H. ml.“) a J. H., nar. XY, (dále jen „J. H. st.“), odsouzeni za pokus zločinu poškození věřitele podle § 21 odst. 1 a § 222 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a) tr. zákoníku k trestům odnětí svobody podle § 222 odst. 4 tr. zákoníku v trvání pěti let, pro jejichž výkon byli podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazeni do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku jim byl oběma uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu působení v orgánech společností s ručením omezeným a v akciových společnostech na dobu sedmi let. Obviněná L. S. byla stejným rozsudkem uznána vinnou pokusem zločinu poškození věřitele podle § 21 odst. 1 a § 222 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. a) tr. zákoníku a podle § 222 odst. 4 tr. zákoníku jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazena do věznice s ostrahou, dále podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku jí byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu působení v orgánech společností s ručením omezeným, v akciových společnostech a v dalších právnických osobách na dobu sedmi let. Obviněný L. T. byl stejným rozsudkem uznán vinným zločinem legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku a odsouzen podle § 216 odst. 4 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří let, jehož výkon mu byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání pěti let. Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen též trest zákazu činnosti spočívající v zákazu působení v orgánech společností s ručením omezeným a v akciových společnostech na sedm let. Vrchní soud v Praze dále rozhodoval podle § 229 odst. 1 tr. řádu a odkázal poškozené s jejich nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

2. Všichni obvinění podali v zákonné lhůtě prostřednictvím svých obhájců dovolání proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze, a to v rozsahu výroků o vině i trestu a všichni shodně uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Pouze obviněný J. H. st. uplatnil navíc též dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. d) a k) tr. řádu. Ve svých podáních obvinění namítali porušení ustanovení hmotného práva a nesprávné právní posouzení skutkových zjištění jak soudem druhého stupně, tak i v předcházejícím řízení též soudem prvního stupně. Všichni shodně navrhli, aby Nejvyšší soud na podkladě podaných dovolání zrušil napadený rozsudek Vrchní soudu v Praze, event. též rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci, a aby sám rozhodl o zproštění obžaloby každého z nich, event. aby věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Obviněný J. H. st. rovněž navrhl přerušení výkonu rozsudku Vrchního soudu v Praze podle § 265o odst. 1 tr. řádu.
  3. Obviněný není v řízení o dovolání osobou oprávněnou k podání návrhu na přerušení výkonu rozhodnutí, v této věci nepředložil ani předseda senátu soudu prvního stupně spis s příslušným návrhem podle § 265h odst. 3 tr. řádu. Předseda senátu Nejvyššího soudu však může před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno podle § 265o odst. 1 tr. řádu, pokud k tomu shledá důvody.
   4. Nejvyššímu soudu byl trestní spis v posuzované věci předložen k rozhodnutí o podaných dovoláních všech obviněných po dokončení řízení u soudu prvního stupně dne 12. 4. 2019. Dovolací řízení nebylo dosud dokončeno, avšak na základě předběžného studia trestního spisu, napadeného rozsudku a podaných dovolání, dospěla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu k názoru, že nelze vyloučit úspěšnost předložených podání obviněných alespoň v jejich části. Za takové situace by přicházelo v úvahu zrušení napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze a odpadl by tak důvod vykonávat tresty uložené všem obviněným tímto rozsudkem.
    5. Přestože v současném stadiu dovolacího řízení nelze předjímat jeho výsledek u žádného z obviněných, jejichž trestná činnost spolu souvisí, ve věci bylo konáno společné trestní řízení, rozhodla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. řádu ohledně všech spoluobviněných o přerušení výkonu rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 9 To 17/2018, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 57 T 15/2014, jež byly napadeny dovoláními. Přerušení výkonu rozhodnutí platí do skončení řízení o podaných dovoláních všech obviněných.


    Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


    V Brně dne 23. 5. 2019

    JUDr. Blanka Roušalová
    předsedkyně senátu