Rozhodnutí NS

20 Cdo 1742/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:20 Cdo 1742/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1742.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1742/2019-45


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v právní věci žalobkyně M. R., narozené XY, bytem XY, proti žalovaným 1) K. K., narozené XY, bytem XY, a 2) R. P., narozené XY, bytem XY, o vyloučení nemovité věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 184/2018, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. září 2018, č. j. 20 Co 245/2018-14, t a k t o :
      I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci Krajský soud v Praze (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 20 Co 245/2018-14, potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 2. 8. 2018, č. j. 5 C 184/2018-7, kterým žalobkyni nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, o němž Nejvyšší soud rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“, a po zjištění, že dovolání směřuje do usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku, dovolání pro nepřípustnost (viz § 238 odst. 1 písm. i/ o. s. ř.) odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 větu druhou část věty za středníkem o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v tomto případě neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu