Rozhodnutí NS

20 Cdo 3303/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/10/2018
Spisová značka:20 Cdo 3303/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3303.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3303/2018-245


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné R+S solutions Holding AG se sídlem Flemingstrasse 20-22, Fulda, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 1812, zastoupené JUDr. Michalem Magliou, advokátem se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka č. 282/57, proti povinnému J. A., D. R., za účasti manželky povinného Š. A., D. R., pro 306 642 Kč, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 27 EXE 2414/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. září 2016, č. j. 12 Co 441/2015-131, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 9. 2016, č. j. 12 Co 441/2015-131, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Žádost dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 21. 12. 2017, č. j. 27 EXE 2414/2015-218, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2018, č. j. 56 Co 82/2018-233, a na výzvu Okresního soudu v Sokolově ze dne 21. 12. 2017, č. j. 27 EXE 2414/2015-218, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2018


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu