Rozhodnutí NS

32 Cdo 2688/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/03/2019
Spisová značka:32 Cdo 2688/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.2688.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 2688/2019-709


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně Matco, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 26425033, zastoupené Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalovaným 4) D. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Praze 5, Musílkova 1311/5e a 5) Z. Š., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem se sídlem v Brně, Ječná 1321/29, o zaplacení částky 1 851 107,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. (17) 41 Cm 155/2000, o dovolání žalovaného 5) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2019, č. j. 4 Cmo 170/2018-664, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2019, č. j. 4 Cmo 170/2018-664, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.


Odůvodnění:


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 24. 5. 2018, č. j. (17) 41 Cm 155/2000-620 (v pořadí druhým ve věci), uložil žalovaným 4) a 5) zaplatit žalobkyni 1 846 178,15 Kč s úrokem z prodlení ve výši 16,5 % p. a. z částky 8 126 597,78 Kč od 1. 12. 1999 do zaplacení, s tím, že v rozsahu plnění poskytnutého jedním ze žalovaných zaniká povinnost druhého žalovaného (výrok I.), žalobu o zaplacení částky 4 929,60 Kč s úrokem z prodlení ve výši 16,5 % p. a. z částky 3 419 Kč od 1. 12. 1999 do zaplacení zamítl (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. (první výrok), změnil jej ve výroku III. co do způsobu plnění (druhý výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 5) dovolání, přičemž současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, neboť mu neprodleným výkonem napadeného rozsudku hrozí závažná újma.

Žalobkyně v rámci podaného vyjádření k dovolání nesouhlasila s tím, aby byla vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu odložena. Poukázala na skutečnost, že v předmětné věci je již proti žalovaným vedena exekuce pro vymožení částky 7 021 766,18 Kč, případná další exekuce tak pro ně nemůže znamenat závažnou újmu.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 1 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí nebo exekucí by mohla být dovolateli způsobena závažná újma na jeho právech, a to vzhledem k výši plnění, k němuž byl zavázán. Předpoklady pro odklad výkonu rozhodnutí jsou tedy v projednávané věci splněny. Nejvyšší soud proto vykonatelnost napadeného rozhodnutí odvolacího soudu podle shora citovaného ustanovení odložil do právní moci rozhodnutí, jímž bude dovolací řízení skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 12. 2019


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu