Rozhodnutí NS

27 Nd 267/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/23/2019
Spisová značka:27 Nd 267/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.267.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 267/2019-28


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Trans Logistic CZ s. r. o., se sídlem v Praze 2, Římská 1276/36, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 28892585, zastoupené Mgr. Barborou Limrovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Římská 1276/36, PSČ 120 00, proti žalované TRANS ABC, s. r. o., se sídlem v Trnavě, Stromová 5, PSČ 917 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 45971803, o zaplacení 4.580 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 C 484/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 C 484/2018, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.


Odůvodnění:


[1] Žalobou ze dne 4. 12. 2018, doručenou soudu dne 5. 12. 2018, se žalobkyně vůči žalované domáhá zaplacení částky 4.580 EUR s příslušenstvím z titulu neuhrazení smluvních cen za přepravu zásilek ze Španělska do České republiky, uskutečněných na základě smluv o přepravě, uzavřených mezi žalobkyní jako dopravcem a žalovanou jako objednatelem.

[2] Okresní soud Praha-východ vyslovil usnesením ze dne 28. 1. 2019,č. j. 3 C 484/2018-13, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud vysvětlil, že podle článku 1 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále jen „Úmluva CMR“), spadá projednávaná věc do působnosti této úmluvy. Podle článku 31 odst. 1 Úmluvy CMR, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“), je v projednávané věci založena pravomoc českých soudů, když místo vykládky bylo [ve smyslu článku 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy CMR] na území České republiky, a rozhodným právem (podle § 84 a § 87 odst. 1 ZMPS) je právo české.

[4] Soud uvedl, že žalovaná je zahraniční právnickou osobou se sídlem na Slovensku, přičemž na území České republiky nemá umístěn žádný podnik ani organizační složku.

[5] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)

[6] Nejvyšší soud konstatuje, že žalovaná je zahraniční právnickou osobou, která nemá v České republice sídlo, závod ani jeho organizační složku, a dosud také nebyl zjištěn ani žádný její majetek v České republice. Podle ustanovení § 84 až § 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) tak nelze zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.

[7] Aplikace článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [dále jen „nařízení Brusel I bis“], kterým je upravena nejen mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale i příslušnost místní, je v případě právních vztahů podléhajících Úmluvě CMR vyloučena (srov. čl. 71 odst. 1 nařízení Brusel I bis a § 2 ZMPS). Místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky neupravuje ani Úmluva CMR.

[8] Nejvyšší soud tak postupoval podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil (v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení) soudem příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci Okresní soud Praha-východ, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se také nacházelo místo určení dvou ze tří přepravovaných zásilek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 7. 2019JUDr. Filip Cileček
předseda senátu