Rozhodnutí NS

32 Cdo 102/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/24/2015
Spisová značka:32 Cdo 102/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.102.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Způsobilost procesní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 19 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 107 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 107 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 103 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/05/2015
I.ÚS 1288/15
JUDr. Ludvík David
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 102/2015U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobkyně GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., se sídlem 33 Porter Road P.O. Box 3169, PMB 103 Road Town, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, proti žalovanému F. K., zemřelému 25. září 2014, o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 283/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. června 2014, č. j. 25 Co 238/2009-361, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 23. března 2009, č. j. 4 C 283/2005-205, zamítl žalobu o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozsudkem zrušil rozsudek soudu prvního stupně v části, ve které byla zamítnuta žaloba o zaplacení 25% úroku z prodlení z částky 691.051,77 Kč, a řízení v tomto rozsahu zastavil (první výrok), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s úrokem ve výši 699.450,10 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 4,586.140,35 Kč, s úrokem z prodlení z úroků ve výši 1,485.494,91 Kč a s 25% úrokem z prodlení z částky 3.335.450,10 Kč (druhý výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí a čtvrtý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 26. září 2014 dovolání.

Před podáním dovolání žalovaný dne 25. září 2014 zemřel.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 věty první a ustanovení § 243b občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyplývá, že v dovolacím řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 2). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Podle ustanovení § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Z ustanovení § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyplývá, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

Podle zjištění dovolacího soudu bylo řízení o pozůstalosti po zemřelém F. K. usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. prosince 2014, č. j. 12 D 853/2014-40, podle ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zastaveno, neboť bylo zjištěno, že zůstavitel zanechal toliko majetek nepatrné hodnoty a ten byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb. Usnesení nabylo právní moci dne 18. prosince 2014.

Vzhledem k tomu, že žalovaný F. K. nemá procesní(ho) nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2015


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu