Rozhodnutí NS

30 Cdo 717/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/25/2018
Spisová značka:30 Cdo 717/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.717.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 717/2018-168

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované L. K., vyšší soudní úřednici Okresního soudu v P., o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a zaplacení 220 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 53/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2017, č. j. 21 Co 344/2017 - 106, t a k t o:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dne 12. 10. 2017 dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOP“): „Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.“ Ke dni 30. 9. 2017 bylo zrušeno ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce byl vyzván k úhradě soudního poplatků usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018 (č. l. 139). O žalobcově žádosti o osvobození od soudního poplatku za dovolání bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 5. 2018, č. j. 16 C 53/2017 – 157, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2018, č. j. 21 Co 234/2018 – 164. Soudní poplatek nebyl zaplacen.

Dovolací soud řízení o dovolání podatele podle ustanovení § 9 SOP zastavil, neboť podatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 9. 2018


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu