Rozhodnutí NS

29 Nd 38/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/21/2019
Spisová značka:29 Nd 38/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.38.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 38/2019-15


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25 78 80 01, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U stanice 11/4, PSČ 162 00, proti povinné N. Ch., narozené XY, bytem XY, pro 2.931,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2663/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2663/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 18. července 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se oprávněná domáhá pověření exekutora vedením exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 2.931,- Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 9. listopadu 2018 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 11. prosince 2018, č. j. 66 EXE 2663/2018-13, vyslovil svou místní nepříslušnost, s tím, že po doručení usnesení oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne.

Přitom vyšel z toho, že povinná (cizí státní občanka) byla hlášena k trvalému pobytu na území České republiky v době od 2. prosince 2008 do 19. června 2011 na adrese XY, a v době od 20. června 2011 do 31. října 2012 na adrese XY. V současné době není vedena v evidencích cizineckého informačního systému.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 3. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu