Rozhodnutí NS

20 Cdo 4452/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:20 Cdo 4452/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4452.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4452/2018-147


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v právní věci žalobkyně ESTATUS s.r.o. se sídlem v Praze 7, Osadní č. 869/32, identifikační číslo osoby 25181319, zastoupené Mgr. Ing. Davidem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 5, Žitavského č. 496, proti žalované Raiffeisenbank a.s. se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, identifikační číslo osoby 49240901, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 8 C 189/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2018, č. j. 14 Co 2/2018-116, t a k t o :


Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. ledna 2019, č. j. 20 Cdo 4452/2018-138, se v části, v níž je identifikována žalobkyně opravuje tak, že místo „zastoupené Mgr. Ludmilou Hájkovou, advokátkou se sídlem v Čelákovicích, náměstí 5. května č. 2/12“ správně zní „zastoupené Mgr. Ing. Davidem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 5, Žitavského č. 496“.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3. o. s. ř.) :

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 1. 2019, č. j. 20 Cdo 4452/2018-138, došlo k chybě, když byl v záhlaví uveden chybně právní zástupce žalobkyně.

Vzhledem k tomu, že jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Okresní soud v Břeclavi upozornil, bylo zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 243c o. s. ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu