Rozhodnutí NS

30 Cdo 2608/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:30 Cdo 2608/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.2608.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
Ustanovení zástupce
Dotčené předpisy:§ 30 o. s. ř.
§ 138 o. s. ř.
§ 241 odst. 1,2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/12/2018
II.ÚS 3986/18
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2608/2018-44


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 690 000 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 136/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2016, č. j. 44 Co 422/2016-13, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je zaplacení částky 1 690 000 Kč jako náhrady újmy, která měla být žalobci způsobena tím, jak byla vyřízena jeho ústavní stížnost projednávaná Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 292/16.

Městský soud v Brně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 13. 7. 2016, č. j. 48 C 136/2016-7, rozhodl, že žalobci se neustanovuje zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Brně (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně, když se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že ze strany žalobce jde o zjevně svévolné nebo bezúspěšné uplatnění práva, když již ze žalobních tvrzení je zřejmé, že žalobě nemůže být vyhověno. Není tak tedy splněna podmínka pro přiznání osvobození od povinnosti platit soudní poplatek a nelze mu tak ustanovit zástupce z řad advokátů (§ 138 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 30 o. s. ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání.

Na výzvu soudu podle § 241b odst. 2 ve spojení s § 241 o. s. ř. reagoval žalobce žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (o nyní projednávaném dovolání) byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 3. 2017, č. j. 48 C 136/2016-25, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 12. 5. 2017, č. j. 44 Co 265/2017-30, přičemž Nejvyšší soud usnesením ze dne 26. 4. 2018, č. j. 30 Cdo 4133/2017-38, dovolací řízení o dovolání žalobce proti posledně uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu zastavil, když ohledně předpokladů pro ustanovení zástupce neshledal důvody odchýlit se od závěru odvolacího soudu o zřejmé bezúspěšnosti uplatňování práva.

Usnesením ze dne 4. 6. 2018, č. j. 48 C 136/2016-40, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 10 dnů pro dovolací řízení zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím doplnil řádně dovolání, s tím, že pokud žalobce výzvě soudu ve stanové lhůtě nevyhoví, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví

Žalobce na tuto výzvu reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla již dříve pravomocně zamítnuta, přičemž ani Nejvyšší soud již dříve neshledal důvody pro ustanovení zástupce žalobci.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu