Rozhodnutí NS

33 Nd 235/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/13/2019
Spisová značka:33 Nd 235/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.235.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 235/2019-16


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2 (identifikační číslo osoby 257 88 001), proti povinnému S. O., naposled bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 873/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 873/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í

Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář podal dne 24. 3. 2019 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky v celkové výši 16.079 Kč na základě příkazu Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, č. ČTÚ-76454/2011-636/III.vyř.-KuT, ze dne 19. 3. 2014.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. 3. 2019, č.j. 14 EXE 873/2019-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný není evidován v registru obyvatel, v registru cizinecké policie pro pobyt cizinců, ani v registru osob podnikajících dle živnostenského zákona. Soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

V exekučním titulu je uvedena adresa povinného „Praha 5, Pod Žvahovem 1108/32.“ Stejný údaj je obsažen i v žádosti soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. 6. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu