Rozhodnutí NS

22 Cdo 4656/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:22 Cdo 4656/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.4656.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2010
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4656/2015-1027


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobců: a) V. H., a b) V. H., zastoupených Mgr. Jindřichem Hájkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1071/17, proti žalované M. B., zastoupené JUDr. Janou Toušovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Klatovech, Randova 204, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 95/90, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2010, č. j. 30 Co 434/2009-648, takto:

I. Nejvyšší soud pokračuje v dovolacím řízení namísto žalobkyně A. H. se žalobcem a) V. H. a namísto žalovaného K. L. B. se žalovanou M. B.
II. Dovolací řízení se zastavuje.
III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci a) a žalobci c) každému na nákladech dovolacího řízení 26 940 Kč, do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalobců advokáta Mgr. Jindřicha Hájka.
.
Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 3. 2. 2009, č. j. 9 C 95/90-561, zrušil podílové spoluvlastnictví žalobce a) V. H., b) A. H., žalobce c) V. H., žalované M. B. a žalovaného K. B., k domu č. p. na pozemku parc. č., k pozemku parc. č. a pozemku parc. č., vše v katastrálním území D., obec P. (výrok I.), nemovitosti přikázal do podílového spoluvlastnictví žalobců, a to žalobci a) v rozsahu 4/8, A. H. v rozsahu 1/8, a žalobci c) v rozsahu 3/8 (výrok II), uložil žalobci c), aby zaplatil žalovaným M. B. 5 468 750 Kč, a K. B. 781 250 Kč (výrok III. a IV.), a rozhodl o nákladech řízení (výroky V. – VII.).

K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 12. 1. 2010, č. j. 30 Co 434/2009-648, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná M. B. dovolání, které vzala zpět podáním ze dne 25. 8. 2016.

V průběhu dovolacího řízení dne 2. 1. 2015 zemřel žalovaný 2) K. B. Řízení o pozůstalosti je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 425/2015 a podle sdělení soudní komisařky JUDr. Ivy Staňkové ze dne 18. 10. 2018 jedinou jeho dědičkou je žalovaná M. B.

Jak vyplývá ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 20 D 749/2015, v průběhu dovolacího řízení zemřela také dne 5. 7. 2015 žalobkyně A. H. Závětí ze dne 22. 6. 1995 odkázala spoluvlastnický podíl id. 1/8 k předmětným nemovitostem V. H., t. j. žalobci a). Neopominutelné dědice zůstavitelka neměla. Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 18. 2. 2016, č. j. 20 D 749/2015-54, rozhodl, že majetek nepatrné hodnoty zanechaný zůstavitelkou se vydává neteři M. Ď. a že se řízení zastavuje. Usnesení nabylo právní moci 18. 2. 2016.

Nejvyšší soud dovolací řízení usnesením ze dne 23. 2. 2016, č. j. 22 Cdo 4656/2015-974, přerušil do skončení řízení o pozůstalosti K. B. vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 425/2015. Protože již bylo najisto postaveno, že jedinou dědičkou zůstavitele je žalovaná M. B., a řízení o pozůstalosti A. H. bylo zastaveno, neboť ke dni smrti neměla žádný majetek, Nejvyšší soud rozhodl, že pokračuje v dovolacím řízení namísto A. H. s V. H., a namísto K. B. se žalovanou M. B.

Vzhledem k tomu, že dovolání vzala žalovaná zpět, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb. ve znění novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a další souvisící zákony- viz čl. II bod 12 tohoto zákona).

Žalovaná zpětvzetím dovolání zavinila, že řízení bylo zastaveno, a proto žalobcům náleží náhrada nákladů, které jim v dovolacím řízení vznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. věta první ). Ty jsou dány odměnou jejich původní zástupkyně – advokátky JUDr. Dany Šmídové za sepis vyjádření k dovolání u každého z nich podle § 9 odst. 5, § 7 bod 6 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále AT) částkou 33 300 Kč. Po odpočtu 20 % za společné zastoupení žalobců podle § 12 odst. 4 AT jde u každého z nich o částku 26 640 Kč. Dále je třeba připočíst paušální náhradu hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 AT), celkem 26 940 Kč. Za účelně vynaložené náklady nepovažuje dovolací soud odměnu za úkon spočívající v převzetí věci novým zástupcem žalobců v průběhu dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní - li žalovaná povinnost uloženou jí tímto usnesením, mohou se žalobci domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu