Rozhodnutí NS

33 Nd 117/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/25/2019
Spisová značka:33 Nd 117/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.117.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 117/2019-36


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné ČSOB Pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB, se sídlem v Pardubicích - Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458 (identifikační číslo osoby 455 34 306), zastoupené Mgr. et Mgr. Adamem Vrbeckým, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, proti povinnému S. K., naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2312/2018, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2312/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í

Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu XY, se sídlem XY, podala dne 2. 10. 2018 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu – elektronického platebního rozkazu ze dne 15. 6. 2018, č.j. EPR 151291/2018-8, který vydal Obvodní soud pro Prahu 5.

Přípisem ze dne 7. 11. 2018 obvodní soud soudní exekutorku informoval, že lustrací v živnostenském rejstříku zjistil, že povinný má na adrese XY od 1. 4. 2014 dosud své sídlo, a vzhledem k tomu, že na uvedené adrese by mohl mít i svůj majetek (§ 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“), dospěl k závěru o místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2.

Obvodní soud pro Prahu 2 přípisem ze dne 14. 1. 2019 soudní exekutorce sdělil, že není ve věci místně příslušný; a odkázal ji k podání opětovné žádosti o pověření k provedení exekuce k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Soudní exekutorka opětovnou žádost podala 21. 1. 2019.

Usnesením ze dne 30. 1. 2019, č.j. 66 EXE 2312/2018-33, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

V exekučním návrhu byla jako bydliště povinného uvedena adresa XY. V Centrální evidenci obyvatel ČR povinný není evidován a ani Ministerstvu vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky, o současném pobytu povinného není nic známo, resp. povinný na území České republiky pobýval od 27. 4. 2016 do 20. 2. 2018 na adrese XY; v současné době však k pobytu hlášen není. Z výpisu ze živnostenského rejstříku soud zjistil, že povinný je od 1. 4. 2014 dosud veden jako osoba samostatně výdělečně činná se sídlem XY.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 4. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu