Rozhodnutí NS

22 Cdo 4425/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:22 Cdo 4425/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.4425.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř.
§ 104 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4425/2018-83


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně M. R., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Yvonou Esterkovou, advokátkou se sídlem v Znojmě, Dolní Česká 300/6, proti žalovanému E. R., narozenému XY, bytem XY, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 50/2018, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 8. 2018, č. j. 21 Nc 390/2018-50, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. 8. 2018, č. j. 21 Nc 390/2018-50, rozhodl, že soudkyně Okresního soudu ve Znojmě Mgr. Lenka Krčálová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 50/2018. Žalovaný podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě podání, které označil jako dovolání proti výše uvedenému usnesení krajského soudu.

Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu za splnění zákonných předpokladů uvedených v § 237 a § 238a zákona č. 99/1963, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a jiné zákony, (dále „o. s. ř.“), je dovolání. Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen z projednání věci rozhoduje nadřízený soud. Pojem nadřízený soud vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů a nelze jej zaměňovat s pojmem odvolací soud. Rozhodnutí krajského soudu o námitce podjatosti soudkyně soudu prvního stupně není rozhodnutím odvolacího soudu, nýbrž nadřízeného soudu. Funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky dovolacího řízení, proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 1 a § 243b o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu