Rozhodnutí NS

32 Nd 51/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:32 Nd 51/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.ND.51.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 51/2019-100


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody ve věci navrhovatele M. D., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrou Plhoňovou, advokátkou se sídlem v Blansku, Rožmitálova 2302/6, za účasti E. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ladislavem Sádlíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Holečkova 103/31, a nezl. AAAAA (pseudonym), narozené XY, bytem XY, zastoupené opatrovníkem městem Blansko, se sídlem v Blansku, nám. Svobody 32/3, o určení otcovství, péči o nezletilé dítě, výživu nezletilého dítěte a styk s nezletilým dítětem, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 0 Nc 1707/2017, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 0 Nc 1707/2017 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Odůvodnění:


Navrhovatel se v řízení zahájeném dne 3. 5. 2017 u Okresního soudu v Blansku domáhá určení, že je otcem nezl. AAAAA (pseudonym), jejího svěření do péče matky E. H., stanovení své povinnosti přispívat na výživu nezletilé a úpravy styku s nezletilou.

Okresní soud v Blansku věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu matky E. H. na přikázání věci k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6 z důvodu vhodnosti. Návrh matka odůvodňuje tím, že je samoživitelkou, po zahájení řízení se spolu se svými dvěma nezl. dětmi (i AAAAA (pseudonym)) přestěhovala do XY a je pro ni problematické zajištění cest do XY k jednáním soudu.

Opatrovník nezletilé k návrhu matky uvedl, že je mu známa změna bydliště matky a nezletilé. Spis odeslal místně příslušnému úřadu městské části XY a v současné době nemá žádné informace a poznatky o matce ani nezletilé.

Navrhovatel se vyjádřil tak, že pobývá-li matka i nadále na změněné adrese a soud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro delegaci vhodnou, bude toto rozhodnutí akceptovat.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Z obsahu spisu vyplývá, že v projednávané věci dosud proběhlo jediné jednání dne 13. 6. 2017, při němž účastníci nedospěli k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Jednání bylo odročeno na neurčito za účelem vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví (molekulární genetika a DNA diagnostika). Znalecký posudek již byl vyhotoven. Matka s nezletilou změnily své bydliště a od 30. 10. 2017 žijí a mají evidovaný trvalý pobyt na adrese XY.

Vzhledem ke skutečnosti, že matka a nezletilá se trvale zdržují v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6, opatrovník nezletilé a navrhovatel návrhu matky neodporovali a v řízení dosud nebylo provedeno podstatné dokazování, je dán předpoklad, že řízení bude probíhat rychleji a hospodárněji u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Nejvyšší soud proto vyhověl návrhu matky a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2019


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu