Rozhodnutí NS

20 Cdo 4664/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:20 Cdo 4664/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4664.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4664/2018-92


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Z. P., narozeného dne XY, bytem XY, proti povinnému M. S., narozenému dne XY, bytem XY, pro 3 258 920 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 152 EXE 143/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2018, č. j. 55 Co 121/2018-40, t a k t o :

      I. Dovolání oprávněného se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2018, č. j. 55 Co 121/2018-40, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. února 2018, č. j. 152 EXE 143/2012-24, jímž byla zamítnuta žádost oprávněného o osvobození od soudního poplatku za podané odvolání (výrok I.), a jímž soud oprávněnému nevyhověl, aby mu v této právní věci byl ustanoven zástupcem advokát pro odvolací řízení (výrok II.), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř.], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Vzhledem k výše uvedenému je nadbytečné rozhodovat o žádosti oprávněného ze dne 1. 2. 2019 o ustanovení právního zástupce pro toto dovolací řízení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 2. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu