Rozhodnutí NS

20 Cdo 1556/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/10/2019
Spisová značka:20 Cdo 1556/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1556.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 167 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1556/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Křižkovského č. 511/8, identifikační číslo osoby 61989592, proti povinnému M. F., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Luborem Ludmou, advokátem se sídlem v Olomouci, Hanáckého pluku č. 1153/6, pro 90 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 EXE 4538/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 27. února 2019, č. j. 40 Co 512/2018-286, t a k t o:


Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2019, č. j. 20 Cdo 1556/2019-310, se doplňuje tak, že zní:

I. Dovolání povinného se odmítá.
  II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení 300 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

  O d ů v o d n ě n í :

  Nejvyšší soud usnesením ze dne 23. května 2019, č. j. 20 Cdo 1556/2019-310, odmítl dovolání povinného, přičemž v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že o náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů]. Jelikož však byla exekuce ještě před datem doručení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2019, č. j. 20 Cdo 1556/2019-310, skončena, zvláštní režim nelze uplatnit, neboť rozhodnutím o dovolání řízení v této věci končí. Je tedy třeba rozhodnout i o povinnosti k náhradě nákladů řízení (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

  Nejvyšší soud proto na návrh oprávněné tímto své usnesení podle § 166 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b o. s. ř. doplňuje o druhý výrok, kterým přiznává oprávněné právo na náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 300 Kč.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243b odst. 3 o. s. ř.).

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 10. 7. 2019


  JUDr. Zbyněk Poledna
  předseda senátu