Rozhodnutí NS

27 Cdo 326/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:27 Cdo 326/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.326.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 3 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 326/2019-219
USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně D. K., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému K. V., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Klárou Čechákovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci, Masarykova třída 885/34, PSČ 779 00, o zaplacení 180.598 Kč s příslušenstvím, o „žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost“ podané 10. 1. 2017 žalovaným proti rozsudku Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 2. 10. 2009, č. j. 107 C 383/2006-60, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 107 C 383/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2017, č. j. 71 Co 202/2017-180, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


[1] Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 23. 5. 2017, č. j. 107 C 383/2006-156, odmítl podání žalovaného ze dne 7. 1. 2017, podané 10. 1. 2017, doručené soudu 11. 1. 2017 (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově výrokem II. usnesení ze dne 21. 8. 2018, č. j. 107 C 383/2006-206, dovolateli ustanovil zástupkyni Mgr. Kláru Čechákovou, advokátku, se sídlem v Olomouci, Masarykova třída 885/34, PSČ 779 00, pro dovolací řízení týkající se dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2017, č. j. 71 Co 202/2017-180; výrok II. usnesení nabyl právní moci dne 15. 9. 2018.

[5] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[6] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá- rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[7] Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání dovolatel vyhoví - jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř. - nikoliv již tím, že si zvolí zástupcem advokáta (případně mu na žádost bude ustanoven), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání je tedy třeba, aby advokát buď sám sepsal dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání již dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, či ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 3931/2017).

[8] Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

[9] Dovolateli ustanovená advokátka ani ve lhůtě určené § 241b odst. 3 větou druhou, částí věty za středníkem o. s. ř., ani v dodatečné lhůtě 1 měsíce poskytnuté jí usnesením Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 29. 11. 2018, č. j. 107 C 383/2006-216, doručeným advokátce 4. 12. 2018 a žalovanému 10. 12. 2018, dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsala, žalovaným dříve podané dovolání nenahradila (nedoplnila) svým podáním, a ani nesdělila, že se s již učiněným dovoláním ztotožňuje. Nedostatek povinného zastoupení tak nebyl odstraněn.

[10] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto - v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. - řízení o dovolání pro (neodstraněný) nedostatek podmínek (dovolacího) řízení zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

[11] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[12] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2019

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu