Rozhodnutí NS

7 Tdo 417/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:NEUVEDEN
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:7 Tdo 417/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.417.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přeměna trestu
Dotčené předpisy:§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.
§ 83 odst. 1 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Tdo 417/2019-396


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 10. 4. 2019 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného R. N., nar. XY v XY, bytem XY, proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. 6 T 46/2012, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného R. N. odmítá.

Odůvodnění:


Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 11. 12. 2018, č. j. 6 T 46/2012-351, podle § 83 odst. 1 tr. zákoníku rozhodl tak, že obviněnému uložil vykonat trest odnětí svobody v trvání dvou let uložený rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 1. 2013, č. j. 6 T 46/2012-234, a pro jeho výkon jej zařadil podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku do věznice s ostrahou.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal obviněný stížnost, kterou Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 23. 1. 2019, č. j. 6 To 28/2019-367, podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání. Obviněný se dovoláním domáhal zrušení usnesení soudu prvního stupně, neboť nesouhlasil s postupem soudu při rozhodování o přeměně trestu.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k dovolání obviněného uvedl, že směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není dovolání přípustné, a Nejvyšší soud se jím nemůže věcně zabývat. Závěrem státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nejdříve zkoumal, zda je vůbec v posuzované věci přípustné dovolání, jestli nepřichází v úvahu odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., a zjistil, že dovolání přípustné není.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V § 265a odst. 2 tr. ř. pak zákonodárce taxativně vymezil, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, ale rozhodnutí soudu prvního stupně, který rozhodoval o přeměně trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na nepodmíněný trest odnětí svobody, tam vyjmenováno není.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým došlo k přeměně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody v trest nepodmíněný, není přípustné. Obiter dictum je namístě uvést, že dovolání by v dané procesní situaci nebylo přípustné ani proti usnesení soudu druhého stupně, který rozhodoval o stížnosti obviněného.

Nejvyšší soud bez věcného přezkoumání rozhodnutí dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, neboť není proti napadenému rozhodnutí přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.
předseda senátu