Rozhodnutí NS

29 Cdo 4104/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:29 Cdo 4104/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.4104.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 4104/2018-133


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v právní věci žalobkyně H. N., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému Hypoteční bance, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 13584324, zastoupené JUDr. Liborem Němcem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, o náhradu škody a jiné újmy vzniklé zahájením insolvenčního řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 33 Cm 8/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2017, č. j. 13 Cmo 9/2017-91, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalobkyně se po žalovaném domáhá náhrady škody a jiné újmy vzniklé zahájením insolvenčního řízení podle § 147 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), a to „nejméně“ ve výši 2 950 000 Kč.

Usnesením ze dne 8. listopadu 2016, č. j. 10 Cmo 16/2016-54, Vrchní soud v Praze k odvolání žalobkyně potvrdil usnesení ze dne 19. července 2016, č. j. 33 Cm 8/2016-39, jímž Městský soud v Praze nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků. Žalobkyně k výzvě soudu soudní poplatek ve výši 29 500 Kč neuhradila.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. března 2017, č. j. 33 Cm 8/2016-65, řízení zastavil (bod I. výroku) a uložil žalobkyni zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2017 potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 28. srpna 2017 včasné dovolání (č. l. 99). Při podání dovolání nebyla žalobkyně zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“), požádala však o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O žádosti dovolatelky o ustanovení advokáta pro dovolací řízení rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. prosince 2017, č. j. 33 Cm 8/2016-113, tak, že ji zamítl. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. dubna 2018, č. j. 13 Cmo 9/2018-121, které nabylo právní moci dne 17. května 2018, rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 5. prosince 2017 potvrdil.

Usnesením ze dne 11. června 2018, č. j. 33 Cm 8/2016-124, doručeným dovolatelce dne 29. června 2018 (doručenka na č. l. 124), Městský soud v Praze dovolatelku vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení. Návrh dovolatelky na prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. srpna 2018, č. j. 33 Cm 8/2016-128, zamítl.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu