Rozhodnutí NS

32 Cdo 1336/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2019
Spisová značka:32 Cdo 1336/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.1336.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 1336/2019-456


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 25117483, zastoupené Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti žalované M. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Čápem, advokátem se sídlem v Dobříši, náměstí Svobody 1, o zaplacení 161 477,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 115 EC 26/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2018, č. j. 19 Co 141/2018-395, 19 Co 142/2018, takto:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, které podáním datovaným dnem 7. 5. 2019 a došlým téhož dne do datové schránky Nejvyššího soudu vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku uvedeného dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243f odst. 2 a § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 5. 2019


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu