Rozhodnutí NS

7 Td 17/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Spisová značka:7 Td 17/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.17.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 17/2019-140


USNESENÍ


Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 51 T 8/2019, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 3. 2019 návrh tohoto soudu na určení místní příslušnosti soudu a rozhodl takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 8.

Odůvodnění:


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podal dne 25. 1. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněného D. S. pro přečin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. c), odst. 4 tr. zákoníku, spáchaného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Přečinu se měl dopustit tím, že (zkráceně) 19. 9. 2017 v 10:39 hodin telefonicky z blíže nezjištěného místa při uplatnění práva na plnění z havarijního pojištění, úmyslně uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, a to tak, že při hlášení dopravní nehody motocyklu značky Kawasaki Z1000, ke které došlo dne 18. 9. 2017 kolem 17:35 hodin, v Praze 10, ul. XY, prvotně uvedl jako řidiče motocyklu sebe a jako spolujezdce bratra A. S., následně jako řidiče uvedl J. S., ačkoli věděl, že řidičem byl A. S., avšak šetřením pojišťovny bylo zjištěno, že jeho oznámení není pravdivé, a v případě vyplacení pojistného plnění by způsobil poškozené společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance group, se sídlem Praha 8, škodu při uplatnění pojistného plnění ve výši 177 216 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 1. 2. 2019, sp. zn. 51 T 8/2019, byla věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. s přihlédnutím k § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 10 není místně příslušný k jejímu projednání. Trestný čin byl podle soudu spáchán v okamžiku, kdy pachatel uplatnil nárok na plnění z pojistné smlouvy. V daném případě se tak stalo telefonickým oznámením pojistné události na zákaznickou linku České podnikatelské pojišťovny, a. s., se sídlem Praha 8. Místem spáchání trestného činu je tak podle soudu místo odkud obviněný telefonoval, které však nebylo možno přesně stanovit, ale také místo, kde byl telefonát přijat, a to na klientskou linku 957 444 555, která se podle soudu nachází v Modřicích, okres Brno-venkov. V daném případě jde podle soudu o distanční delikt. Podle obvodního soudu je tak místně příslušný Okresní soud Brno-venkov, eventuálně by mohl být soudem příslušným Obvodní soud pro Prahu 8, kde má Česká podnikatelská pojišťovna své sídlo.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, neboť v obvodu tohoto soudu podle obsahu trestního spisu nedošlo ke spáchání posuzovaného trestného činu.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Žádné z těchto míst se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10.

Obviněný se měl dopustit přečinu pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. c), odst. 4 tr. zákoníku, spáchaného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, podle právní věty tím, že se dopustil jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby uvedl nepravdivé údaje při uplatnění práva na plnění z pojištění a způsobil činem větší škodu, avšak k dokonání nedošlo.

Trestný čin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 tr. zákoníku je tedy mimo jiné spáchán uvedením nepravdivých údajů při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy (tak je tomu v právě posuzovaném případě). Za uplatnění nároku z pojistné smlouvy se podle judikatury považuje úkon pojistníka, jakožto smluvní strany, a dále pojištěného a každé další osoby, které z předmětného pojištění vzniklo právo nebo povinnost, jímž tato osoba projevuje vůli směřující k tomu, aby pojistitel poskytl pojistné plnění. V daném případě bylo takovýmto úkonem telefonické oznámení předmětné pojistné události na zákaznickou linku pojišťovny, což obviněný D. S. měl učinit dne 19. 9. 2017 z mobilního telefonu oznámením pojistné události poškozené společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, a to na její zákaznickou linku 957 444 555, v Modřicích, okr. Brno-venkov. Kde se obviněný nacházel v době nahlášení pojistné události, nelze z dosud dostupného spisového materiálu zjistit. Pokud jde o místo, kde bylo nahlášení pojistné události přijato, jde o hovor s operátorkou na uvedenou zákaznickou linku pojišťovny, i když ve spise není nikde výslovně uvedeno, že tuto linku zvedla operátorka, která se fyzicky nachází v Modřicích, Brno-venkov. Jednoznačným je ale místo, kde mělo dojít k následku trestného jednání obviněného, tedy ke vzniku škody (pokud by došlo k vyplacení pojistného), kterým je sídlo společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Obvodní soud pro Prahu 10 není místně příslušný k projednání věci.

S ohledem na uvedené skutečnosti shledal Nejvyšší soud k projednání věci místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 8, v jehož obvodu sídlí společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/2, které měla vzniknout škoda.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, přičemž Nejvyšší soud přihlédl i ke skutečnosti, že v Praze má obviněný bydliště.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 3. 2019


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu