Rozhodnutí NS

11 Tdo 1337/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:11 Tdo 1337/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TDO.1337.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení věci ze společného řízení
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tdo 1337/2018-I-184
USNESENÍNejvyšší soud rozhodl dne 31. 1. 2019 v neveřejném zasedání ve věci dovolání obviněných N. M. C., nar. XY, trvale bytem XY, XY, L. D. T., nar. XY, trvale bytem XY, XY, P. A. D., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. V. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, H. H. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. T. V. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. T. T. L., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. B. A., nar. XY, trvale bytem XY, XY, a H. H., nar. XY, bez trvalého pobytu na území České republiky, státních příslušníků Vietnamské socialistické republiky, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 11 To 19/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 52 T 14/2015, takto:


Podle § 23 odst. 1 tr. ř. věc obviněného H. H., nar. XY, dosud vedená pod sp. zn. 11 Tdo 1337/2018, se vylučuje ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí.


O d ů v o d n ě n í :


Ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 1337/2018 Nejvyšší soud jako soud dovolací má projednat a rozhodnout o dovoláních výše označených obviněných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 11 To 19/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 52 T 14/2015.

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. k urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

V předmětné trestní věci nelze v neveřejném zasedání projednat a rozhodnout o dovolání, které podal obviněný H. H., zatímco ohledně ostatních dovolatelů je tento procesní postup možný.

Proto hledisko ekonomie a rychlosti řízení odůvodňuje podle § 23 odst. 1 tr. ř. vyloučení věci obviněného H. H. k samostatnému projednání a rozhodnutí.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 31. 1. 2019


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu