Rozhodnutí NS

29 Nd 97/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:29 Nd 97/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.97.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 97/2019-30


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25 78 80 01, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U stanice 11/4, PSČ 162 00, proti povinné M. S., narozené XY, posledně bytem XY, pro 1.393,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 54 EXE 721/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 54 EXE 721/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 18. července 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 1.393,60 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 17. září 2018 požádal soudní exekutor Okresní soud v Kladně (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné. Exekučním titulem je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, ze dne 20. května 2015, č. j. ČTÚ-50367/2013-636/III.vyř-KIP, vykonatelné dne 10. září 2015.

Usnesením ze dne 20. prosince 2018, č. j. 54 EXE 721/2018-25, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne [podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)]. V odůvodnění uvedl, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, když povinná (státní občanka Ruské federace) se na adrese „hlášeného“ pobytu nezdržuje a „oprávněná na výzvu soudního exekutora nesdělila adresu, na které má povinná svůj majetek.“

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Kladně, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 3. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu