Rozhodnutí NS

26 Cdo 4721/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 4721/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4721.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4721/2018-238


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně O. K., bytem XY, zastoupené JUDr. Janem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 10, V Chotejně 700/7, proti žalované K. M., bytem XY, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Na Poříčí 1079/3a, o zaplacení částky 262.525,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro prahu 9 pod sp. zn. 9 C 107/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2018, č. j. 17 Co 15/2017-194, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Jelikož žalovaná vzala zpět dovolání proti nákladovému výroku III. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2018, č. j. 17 Co 15/2017-194, dovolací soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. – dále jen „o.s.ř.“) dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady (náklady související s advokátním vyjádřením k dovolání nelze pro jeho stručnost a v podstatě heslovitost pokládat za účelně vynaložené), na jejichž náhradu by měla právo vůči dovolatelce, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 2. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu