Rozhodnutí NS

30 Cdo 1799/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/11/2019
Spisová značka:30 Cdo 1799/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1799.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1799/2019-34


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci ve věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 6 000 038 533 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10 225/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2019, č. j. 28 Co 107/2019 - 29, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 3. 2019, č. j. 32 Nc 10 225/2018 - 23, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, ve kterém zároveň vznesl požadavek na odkladný účinek dle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, přestože byl poučen o tom, že proti danému usnesení není dovolání přípustné.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání žalobce odmítl.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy bylo dovolání Nejvyšším soudem bez zbytečných odkladů po předložení věci odmítnuto, nebylo již o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodováno.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 6. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu