Rozhodnutí NS

33 Nd 329/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:33 Nd 329/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ND.329.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 329/2018-20


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněného města Rakovník proti povinnému F. L. G., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2478/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2478/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

O d ů v o d n ě n í :

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Exekutorské úřadu Plzeň - město, se sídlem v Plzni, Dominikánská 8, podal dne 29. 8. 2018 Okresnímu soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávek podle exekučních titulů - platebního výměru č.j. MURA/37712/2014 z 5. 8. 2014 a platebního výměru č. j. MURA/27783/2017 z 19.5.2017, které vydal Městský úřad v Rakovníku, v celkové výši 5.400 Kč.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 14. 9. 2018, č.j. 24 EXE 2478/2018-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Při zjišťování pobytu povinného, jako fyzické osoby, soud zjistil, že jde o státního příslušníka F., který měl naposledy registrován pobyt na území České republiky na adrese v R. V současné době není v Cizineckém informačním systému evidován.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu