Rozhodnutí NS

23 Cdo 2386/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/14/2018
Spisová značka:23 Cdo 2386/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.2386.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 2386/2018-155
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně DM SERVICES s.r.o., se sídlem ve Vamberku, Smetanovo nábřeží 316, PSČ 517 54, IČO 28799747, zastoupené JUDr. Romanem Rožnovským, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 1620/30, PSČ 500 02, proti žalované Mototrading, spol. s r.o., se sídlem v Praze 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČO 17049695, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 39/2015, o zaplacení částky 249 800 Kč, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. prosince 2016, č. j. 28 Co 482/2016-82, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 31. března 2016, č. j. 18 C 39/2015-38, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 249 800 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku podala žalovaná odvolání a požádala o osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 30. září 2016, č. j. 18 C 39/2015-69, nebylo žalované přiznáno osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení.

K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. prosince 2016, č. j. 28 Co 482/2016-82, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná svým včasně podaným dovoláním, které nebylo sepsáno advokátem a ze spisu ani nevyplynulo, že by dovolatelka měla odpovídající právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. září 2017, jímž se dovolací řízení řídí (dále též jen „o. s. ř.“) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, a to odstranitelnou. Bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně usnesením ze dne 19. dubna 2017, č. j. 18 C 39/2015-112, dovolatelku vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala ve stanovené lhůtě řádné dovolání a současně ji poučil, že v případě nesplnění tohoto pokynu Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Usnesením ze dne 8. března 2018, č. j. 18 C 39/2015-134, soud prvního stupně žalované nepřiznal zástupce pro dovolací řízení s ohledem na to, že žalovaná neprokázala, jaké jsou její majetkové poměry.

K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. května 2018, č. j. 28 Co 148/2018-145, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Soud prvního stupně poté žalovanou znovu vyzval usnesením ze dne 25. května 2018, č. j. 18 C 39/2015-150, aby mj. předložila plnou moc advokáta pro zastupování v dovolacím řízení. Současně ji poučil o tom, že nebude-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. (tj. nedostatek podmínky povinného zastoupení dovolatele) ve stanovené lhůtě odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož dovolatelka ani přes uvedenou výzvu soudu prvního stupně neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o jejím dovolání podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhodoval o náhradě nákladů dovolacího řízení, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 8. 2018

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu