Rozhodnutí NS

8 Tdo 414/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:08/19/2019
Spisová značka:8 Tdo 414/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.414.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 131 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 414/2019


USNESENÍ


Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 19. 8. 2019 v řízení o dovolání obviněného J. H., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, soudu pro mládež, ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 4 Tmo 20/2018, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, soudu pro mládež, pod sp. zn. 49 Tm 1/2018, takto:


Podle § 131 odst. 1 tr. ř. se v odůvodnění vyhotovení a opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 414/2019, opravuje zřejmá nesprávnost v části I. Dosavadní průběh řízení pod bodem 3. ve druhém odstavci na str. 2, kde je nesprávně uvedeno „…přičemž J. H. je pak odvezl ke kostelu Božího těla v XY a tímto fakticky umožnil vlastní realizaci žhářského útoku, kdy následně v době kolem 24:00 hodin podle předchozí dohody vystoupil z vozidla mladistvého AAAAA (pseudonym) a přenesl k východní obvodové stěně kostela čtyři PET lahve naplněné benzínem …“, na správné znění „…přičemž J. H. je pak odvezl ke kostelu Božího těla v XY a tímto fakticky umožnil vlastní realizaci žhářského útoku, kdy následně v době kolem 24:00 hodin podle předchozí dohody vystoupil z vozidla ml. AAAAA a přenesl k východní obvodové stěně kostela čtyři PET lahve naplněné benzínem …“.

Odůvodnění:


1. Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu zjistila, že v originálu i v opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 414/2019, byla v jeho odůvodnění v části I. nazvané „Dosavadní průběh řízení“ pod bodem 3. ve druhém odstavci na str. 2 nesprávně reprodukována skutková zjištění výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně, tedy Krajského soudu v Ostravě, soudu pro mládež, ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 49 Tm 1 /2018, když bylo uvedeno: „… přičemž J. H. je pak odvezl ke kostelu Božího těla v XY a tímto fakticky umožnil vlastní realizaci žhářského útoku, kdy následně v době kolem 24:00 hodin podle předchozí dohody vystoupil z vozidla mladistvého AAAAA a přenesl k východní obvodové stěně kostela čtyři PET lahve naplněné benzínem …“, ačkoliv v tzv. skutkové větě rozsudku soudu prvního stupně je uvedeno „…přičemž J. H. je pak odvezl ke kostelu Božího těla v XY a tímto fakticky umožnil vlastní realizaci žhářského útoku, kdy následně v době kolem 24:00 hodin podle předchozí dohody vystoupil z vozidla ml. AAAAA a přenesl k východní obvodové stěně kostela čtyři PET lahve naplněné benzínem …“.

2. Senát Nejvyššího soudu při svém rozhodování, jakož i vyhlašování usnesení v neveřejném zasedání dne 12. 6. 2019 pracoval se správným zněním tzv. skutkové věty a se skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů. Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 414/2019, ostatně zřetelně vyplývá, že v relevantní části rozhodnutí pod bodem IV. označené „Důvodnost dovolání“ se tato zřejmá nesprávnost neopakuje. Skutečnost, že se jedná toliko o zřejmou nesprávnost, dokládá i absence jakékoliv logické vazby opravované části textu odůvodnění usnesení dovolacího soudu na zjištění, že mladistvý AAAAA nebyl vlastníkem ani řidičem vozidla, které pachatele na místo činu dovezlo, naopak jím byl obviněný J. H.

3. Podle § 131 odst. 1 tr. ř. může předseda senátu zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na usnesení Nejvyššího soudu (srov. 138 tr. ř.).

4. Protože v originálu i v opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 414/2019, došlo k zřejmé nesprávnosti, byla tato shora uvedeným postupem opravena.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 8. 2019


JUDr. Věra Kůrková
předsedkyně senátu