Rozhodnutí NS

25 Nd 221/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:25 Nd 221/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.221.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 221/2018-155


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobců: 1) J. T. a 2) J. T., oba zastoupeni JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 49/5, proti žalované: Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem v Praze 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem Praha 6, U Stanice 11/4, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 18 C 130/2018, o návrhu žalobců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 18 C 130/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích.


Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu v Domažlicích dne 29. 8. 2017 se žalobci domáhali nahrazení projevu vůle žalovaného při uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tam specifikovaných pozemků. Okresní soud v Domažlicích, k námitce vznesené žalovanou, usnesením ze dne 29. 3. 2018, č. j. 7 C 169/2017-135, vyslovil svou místní nepříslušnost ohledně projednání nároků žalobců vztahujících se k pozemkům v obvodu Okresního soudu v Klatovech, Okresního soudu ve Strakonicích, Okresního soudu v Kutné Hoře, Okresního soudu v Tachově a Okresního soudu v Šumperku, a věc postoupil těmto místně příslušným soudům. Usnesení nabylo právní moci dne 18. 5. 2018.

Podáním ze dne 8. 2. 2018 žalobci navrhli, aby v případě, že námitce místní nepříslušnosti bude vyhověno, věc byla přikázána podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Domažlicích. Uvedli, že s odkazem na § 153 odst. 2 o. s. ř., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1082/2008, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 1. 2018, č. j. 14 Co 15/2018-169, lze dovodit, že jejich nároky v zásadě nelze dělit a nemůže zakládat místní nepříslušnost ta skutečnost, že některé z požadovaných nemovitostí leží v obvodu jiného soudu než ostatní. V nyní souzené věci však Krajský soud v Plzni rozhodl za prakticky totožného skutkového stavu přesně opačně, čímž bylo zasaženo do právní jistoty žalobců. Ze strany žalované byla námitka místní nepříslušnosti uplatňována zcela účelově. Žalobci poukázali na jinou restituční věc, ve které žalovaná za velice podobného skutkového stavu naopak požadovala přikázání věci z důvodu vhodnosti s odůvodněním, že o shodných nárocích je vedeno mnoho řízení před vícero soudy a delegace by vedla k zefektivnění řízení ve všech věcech. Žalobci shrnuli, že je na místě, aby předmětné řízení bylo vedeno u jednoho soudu, kterým má být Okresní soud v Domažlicích. Návrh na delegaci vhodnou odůvodnili tím, že nejvíce předmětných pozemků se nachází v obvodu tohoto okresního soudu, který je s případem obeznámen.

Žalovaná s přikázáním věci jinému soudu vyslovila nesouhlas, namítala, že případná delegace věci jinému soudu je toliko výjimkou ze zásady zákonného soudce, kterou je potřeba vykládat restriktivně, věc nelze delegovat na základě pouhého očekávání hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci bez náležitého odůvodnění. Tzv. restituční tečka pak byla zrušena nálezem Ústavního soudu.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady. Vhodnost delegace závisí i na posouzení poměrů účastníků, jimi uváděných důvodech a závěru, že delegací nebude navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený místně příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že s ohledem na okolnosti případu lze u soudu, k němuž je navrhována delegace věci, důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení, aniž by tento krok bylo možno vnímat jako neoprávněně zvýhodňující jednu stranu sporu. Nároky žalobců v zásadě nelze dělit, v obvodu Okresního soudu v Domažlicích se nachází nejvíce z požadovaných pozemků a z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že vedení řízení mezi týmiž účastníky před různými soudy, kdy by byly zjišťovány a posuzovány prakticky tytéž skutečnosti, je neekonomické.

Důvody, pro které žalovaní navrhli přikázání věci Okresnímu soudu v Domažlicích, shledává Nejvyšší soud opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. rozhodl, že se věc přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu