Rozhodnutí NS

30 Cdo 1829/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:30 Cdo 1829/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1829.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1829/2019-88


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 199/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2018, č. j. 15 Co 217/2018-57, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 20. 2. 2018, č. j. 10 C 199/2016-51, kterým soud odmítl podání žalobce ze dne 31. 8. 2016 a zastavil řízení o návrhu žalobce ze dne 6. 12. 2017 na ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů v této věci.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Usnesením ze dne 10. 7. 2018, č. j. 10 C 199/2016-62, soud prvního stupně žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku, a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 25. 7. 2018.

O této jeho žádosti rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 1. 2019, č. j. 10 C 199/2016-75, tak, že mu osvobození od soudních poplatků přiznáno nebylo a nebyl mu ustanoven zástupce pro dovolací řízení. Odvolací soud naposledy uvedené rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 26. 3. 2019, č. j. 15 Co 125/2019-83.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], avšak žalobce přes poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti soudní poplatek neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu