Rozhodnutí NS

20 Cdo 3910/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/04/2018
Spisová značka:20 Cdo 3910/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3910.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Výkon rozhodnutí
Poplatky soudní
Dovolání
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3910/2018-123


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. N., narozené XY, bytem XY, pro doručování adresou XY, zastoupené JUDr. Zdeňkem Mičanem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 183/50, proti povinnému J. N., narozenému XY, bytem XY, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 26 E 3/2017, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2017, č. j. 10 Co 472/2017-48, takto:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byl povinný nejprve usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2018, č. j. 20 Cdo 152/2018-72, a následně usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, č. j. 20 Cdo 3910/2018-121, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2017, č. j. 10 Co 472/2017-48, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy, resp. do 5 dnů od doručení dodatečné výzvy.

Protože dovolatel po doručení dodatečné výzvy dne 3. 11. 2018 vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byl-li o takovém procesním následku dovolatel ve výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 4. 12. 2018

JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu