Rozhodnutí NS

25 Nd 81/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/18/2019
Spisová značka:25 Nd 81/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.81.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Směnky
Postoupení věci
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 81/2019-165


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobkyně: Debian Collector Ltd., se sídlem Revolution Ave 1, Victoria, Mahé, Seychelská republika, proti žalované: H. Z., narozená XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Josefem Blažkem, advokátem se sídlem nám. J. Žižky 39/2, Bruntál, o 48.000 Kč, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 179/2016, o návrhu žalované na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 179/2016, se nepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Praze dne 25. 4. 2016 se žalobkyně domáhala vydání směnečného platebního rozkazu na základě směnky splatné v Olomouci vystavené žalovanou. Směnečný platební rozkaz vydaný dne 31. 5. 2016, č. j. 49 Cm 109/2016-14, byl usnesením ze dne 14. 7. 2016, č. j. 49 Cm 109/2016-46, zrušen pro jeho nedoručení žalované. Usnesením ze dne 10. 8. 2016, č. j. 49 Cm 179/2016-12, Krajský soud v Praze zamítl námitku své místní nepříslušnosti, neboť je dána podle sídla původního třetího žalovaného v obvodu Okresního soudu v Nymburku (§ 85 odst. 3 o. s. ř.). Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. 12. 2018, č. j. 12 Cmo 200/2018-145, zrušil rozsudek ze dne 22. 5. 2018, č. j. 49 Cm 179/2016-129, jímž Krajský soud v Praze opětovně zrušil směnečný platební rozkaz a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované náklady řízení. Odvolací soud mu věc vrátil k dalšímu řízení s upozorněním, že obsahem spisu je i návrh žalované na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti.

Nejvyššímu soudu byl předložen Krajským soudem v Praze spis sp. zn. 49 Cm 179/2016 s návrhem žalované na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě, který je odůvodněn tím, že žalovaná má v obvodu tohoto soudu bydliště a dále zde mají bydliště jí navrhovaní svědci. Žalobkyně se k tomuto návrhu vyjádřila nesouhlasně.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

V daném případě ani jedna z okolností uvedených žalovanou neodůvodňuje přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě, neboť není podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u Krajského soudu v Praze. Podle ustálené soudní praxe (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2009, sp. zn. 4 Nd 368/2009) okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, zásadně nemohou samy o sobě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Nelze zároveň přehlédnout, že od podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu uplynuly již tři roky, Krajský soud v Praze provedl řadu procesních úkonů a vydal několik rozhodnutí. Za této situace neshledává Nejvyšší soud v přikázání věci obecnému soudu navrhovatelky ekonomický důvod, pro který by bylo možné změnit místní příslušnost zvolenou v souladu se zákonem (podle obecného soudu třetího žalovaného, vůči němuž již bylo řízení pravomocně skončeno), a oddalovat tak rozhodnutí ve věci. V projednávané věci nelze důvodně předpokládat, že by byla věc projednána rychleji nebo hospodárněji před Krajským soudem v Ostravě.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 4. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu