Rozhodnutí NS

29 ICdo 136/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:29 ICdo 136/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.136.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 54 INS XY
54 ICm XY
29 ICdo 136/2018-121USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Miloslavem Voborníkem, advokátem, se sídlem v Jihlavě, Židovská 1143/31, PSČ 586 01, proti žalovanému Mgr. Davidu Gregorovi, se sídlem v Brně, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka BRODO energetická s. r. o., zastoupenému Mgr. Bc. Jiřím Daňkem, advokátem, se sídlem v Brně, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, za účasti PANARA s. r. o., se sídlem v Brně, Popelákova 2307/24, PSČ 628 00, identifikační číslo osoby 25575783, jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalovaného, zastoupeného Mgr. Michaelou Vrbkovou, se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14, PSČ 602 00, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 54 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka BRODO energetická s. r. o., se sídlem ve Vyškově, Olomoucká 744/45, PSČ 682 01, identifikační číslo osoby 27692825, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS XY, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. května 2018, č. j. 39 ICm XY, 11 VSOL XY (KSBR 39 INS XY), takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 25. dubna 2019 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro úplnost budiž dodáno, že po vydání napadeného usnesení došlo, v souvislosti se změnou rozvrhu práce Krajského soudu v Brně, ke zrušení soudního oddělení 39 INS a k přeřazení věci do senátu 54 INS (č. l. B-29), což Nejvyšší soud reflektoval v označení věci v záhlaví tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019
Mgr. Rostislav Krhut
pověřený člen senátu