Rozhodnutí NS

28 Cdo 2135/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2018
Spisová značka:28 Cdo 2135/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.2135.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2135/2017
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce K. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Markétou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Krhanická 360/26, proti žalovanému Městu Beroun, se sídlem v Berouně, Husovo náměstí 68, IČ 00233129, zastoupenému JUDr. Jaroslavem Tenkrátem, advokátem se sídlem v Berouně, Havlíčkova 132, o vyklizení pozemků eventuálně o odstranění stavby a o zaplacení částky 73.640.070,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 7 C 40/2004, o návrhu žalovaného na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2016, č. j. 23 Co 435/2015 - 1626, takto:

Vykonatelnost části výroku I. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2016, č. j. 23 Co 435/2015-1626, jíž potvrdil ve výroku I. rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 19. prosince 2014, č. j. 7 C 40/2004-1454, kterým žalovanému byla „uložena povinnost do 24 měsíců od právní moci tohoto rozsudku vyklidit část pozemku parc. XY zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště XY., na LV XY pro k. ú. a obec XY., a to v rozsahu, který je zelenou barvou zakreslen v příloze č. 5 znaleckého posudku č. 80-12/2008 ze dne 12. 12. 2008 vypracovaného Ing. Evou Soukupovou, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku, a dále část pozemku parc. zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště XY, na LV XY pro k. ú. a obec XY., a to v rozsahu, který je zelenou barvou zakreslen v příloze č. 5 znaleckého posudku č. 80-12/2008 ze dne 12. 12. 2008 vypracovaného Ing. Evou Soukupovou, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku“, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovaným v této věci.

Odůvodnění:

Okresní soud v Berouně rozsudkem ze dne 19. 12. 2014, č. j. 7 C 40/2004-1454, uložil „žalovanému povinnost do 24 měsíců od právní moci tohoto rozsudku vyklidit část pozemku parc. zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště XY., na LV XY pro k. ú. a obec XY., a to v rozsahu, který je zelenou barvou zakreslen v příloze č. 5 znaleckého posudku č. 80-12/2008 ze dne 12. 12.2008 vypracovaného Ing. Evou Soukupovou, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku, a dále část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště XY., na LV XY pro k. ú. a obec XY, a to v rozsahu, který je zelenou barvou zakreslen v příloze č. 5 znaleckého posudku č. 80-12/2008 ze dne 12. 12. 2008 vypracovaného Ing. Evou Soukupovou, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku“ (výrok I.), řízení v části, v níž se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 30.113.990,- Kč, zastavil (výrok II.), žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 7.824.960,- Kč, zamítl (výrok III.), žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci částku 83.385,26 Kč spolu se 7,75 % ročním úrokem z prodlení z částky 10.722,- Kč za dobu od 5. 4. 2012 do zaplacení, se 7,75 % ročním úrokem z prodlení z částky 7.677,40 Kč za dobu od 5. 4. 2012 do zaplacení, spolu se 7,75 % ročním úrokem z prodlení z částky 6.788,55 Kč za dobu od 5. 4. 2012 do zaplacení, spolu s 8,05 % ročním úrokem z prodlení z částky 22.268,50 Kč za dobu od 31. 10. 2014 do zaplacení, spolu se 8,05 % ročním úrokem z prodlení z částky 1.824,- Kč za dobu od 31. 10. 2014 do zaplacení a spolu s 8,05 % ročním úrokem z prodlení z částky 3.591,- Kč za dobu od 31. 10. 2014 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok IV.), žalobu kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení příslušenství v podobě úroku z prodlení z částky 83.385,26 Kč ve výši rozdílu mezi žalobcem požadovaným úrokem z prodlení z částky 83.385,26 Kč a soudem přiznaným úrokem z prodlení z částky 83.385,26 Kč specifikovaným ve výroku IV. tohoto rozsudku, zamítl (výrok V.), žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 35.617.734,74 Kč spolu s příslušenstvím v podobě žalobcem požadovaného úroku z prodlení z částky 35.617.734,74 Kč, zamítl (výrok VI.); dále rozhodl, že žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 873.303,- Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Drahomíra Korčeka, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku (výrok VII.), a výrokem VIII. rozhodl, že o nákladech státu bude rozhodnuto samostatným usnesením.

Usnesením ze dne 19. 11. 2015, č. j. 7 C 40/2004-1583, Okresní soud v Berouně uložil žalobci povinnost zaplatit státu - České republice na účet Okresního soudu v Berouně náhradu státem placených nákladů řízení vynaložených před soudem prvního stupně ve výši 2.738,35 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok I.) a žalovanému uložil povinnost zaplatit státu - České republice na účet Okresního soudu v Berouně náhradu státem placených nákladů řízení vynaložených před soudem prvního stupně ve výši 3.129,50 Kč, z toho částku
129,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, s tím, že co do částky 3.000,- Kč se lhůta k plnění neurčuje.

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 6. 2016, č. j. 23 Co 435/2015-1626, rozsudek soudu prvního stupně ve spojení s usnesením ze dne 19. 11. 2015, č. j. 7 C 40/2004-1583, změnil ve výroku VII. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, jinak jej potvrdil (výrok I.), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba účastníci dovolání.

Podáním ze dne 18. 6. 2018, dodaným do datové schránky Nejvyššího soudu dne 19. 6. 2018, žalovaný navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. V odůvodnění tohoto návrhu uvedl, že soudy stanovená lhůta 24 měsíců k vyklizení pozemků žalobce (která uplyne 6. 10. 2018) je nepřiměřeně krátká, neboť v dané věci se jedná o odstranění odpadu (části skládky L. - poznámka NS), dle tvrzení žalobce nebezpečného, a že „k naplnění“ rozsudku je tedy nezbytné přísné dodržení veřejnoprávních předpisů upravujících nakládání s odpady (včetně analýz, zajištění a vyhodnocení objemu odpadu nebezpečného), stejně tak jako dodržování předpisů na ochranu životního prostředí, ochranu vod a krajiny, a to především proto, že se lokalita nachází v chráněné krajinné oblasti v blízkosti řeky Berounky, a hrozí negativní dopady na obyvatelstvo města B. i na údolí Berounky. Žalovaný taktéž poukázal na to, že za dobu od vynesení napadeného rozsudku provedl v souladu s metodickým pokynem stanoveným Ministerstvem životního prostředí zejména následující činnosti a že byly vypracovány tyto odborné podklady:

- červenec až říjen 2016 - „jednání s orgány ochrany životního prostředí, analýzy postupu, výběrové řízení na dodavatele přípravných průzkumných prací“,

- říjen až prosinec 2016 - „průzkum, průzkumné vrty a laboratorní zkoušky za účelem zjištění složení materiálu skládky, zpracovatel CZ BIJO a. s.“,

- prosinec 2016 až duben 2017 - „příprava a vypracování Analýzy rizik tělesa skládky L.- zpracovatel CZ BIJO a. s.“,

- květen 2017 - pořízen znalecký posudek č. 200/17 ke stanovení výše nákladů na vyklizení - Ing. Karel Bičovský, znalec z oboru oceňování ekologických škod, zneškodňování odpadů, včetně odborného posouzení žalobcem pořízené „Studie možností sanace nelegální skládky nebezpečného odpadu B.-L.“,

- květen až srpen 2017 - „příprava a vypracování projektu monitoringu podle požadavku orgánů ochrany životního prostředí“,

- září až říjen 2017 - „vypracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení a vlastní řízení na výběr projektanta dokumentace pro vyklizení“,

- říjen až prosince 2017 - „vypracování 3 variant řešení vyklizení a jejich schválení příslušnými orgány - vybraná varianta zapracovaná do EIA“,

- říjen 2017 až březen 2018 - „vypracování studie dokumentace záměru „Konečné řešení skládky L.“ podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“,

- leden 2018 - doposud- vypracování projektové dokumentace vyklizení pro stavební povolení,

- březen 2018 - podána žádost na Krajský úřad S. k. podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,

- březen až květen 2018 - zjišťování stanovisek dotčených orgánů, veřejnosti a dotčené veřejnosti ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (proces EIA),

- 6. 6. 2018 - veřejné projednání záměru v procesu EIA.

Dále žalovaný uvedl, že byl nucen podat dne 21. 3. 2018 u Okresního soudu v Berouně proti žalobci žalobu na umožnění vstupu na pozemky za účelem hydrogeologického průzkumu a následného umístění monitorovacího systému vyžadovaného orgány ochrany životního prostředí, přičemž řízení je vedeno pod sp. zn. 10 C 99/2018, a že Česká inspekce životního prostředí vydala dne 16. 5. 2018 rozhodnutí, jímž žalovanému uložila opatření k nápravě spočívající ve vybudování monitorovacího systému podzemních vod.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou splněny předpoklady, za nichž lze odložit vykonatelnost části výroku I. napadeného rozsudku odvolacího soudu, jímž ve výroku I. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Dovolání žalovaného proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno k tomu oprávněnou osobou (účastníkem řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání proti uvedené části výroku I. rozsudku odvolacího soudu může být - za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. - přípustné. Podle dovoláním napadené části výroku I. rozsudku odvolacího soudu lze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit exekuci, přičemž neprodleným výkonem rozhodnutí (nebo exekucí) by dovolateli (žalovanému) hrozila závažná újma na jeho právech. Odklad vykonatelnosti rozhodnutí se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Nd 319/2017).

Nejvyšší soud proto rozhodl, že se vykonatelnost označené části výroku I. rozsudku odvolacího soudu odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalovaného.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2018

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu