Rozhodnutí NS

30 Cdo 2333/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/16/2019
Spisová značka:30 Cdo 2333/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2333.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2333/2019-53


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, zaplacení 3 488 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 44 C 69/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2018, č. j. 58 Co 46/2018-10, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 19. 12. 2017, č. j. 44 C 69//2017-5, kterým soud zastavil řízení (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 9. 2. 2018 (č. l. 12), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 5. 2018, č. j. 44 C 69/2017-25, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení ze dne 20. 6. 2018, o níž soud prvního stupně usnesením ze dne 6. 8. 2018, č. j. 44 C 69/2017-28, rozhodl tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznává (výrok I) a návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení se zamítá (výrok II). K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 12. 9. 2018, č. j. 58 Co 326/2018-34, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 1. 10. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 9. 2. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků celkem 4 000 Kč.

Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 5. 2018, č. j. 44 C 69/2017-25, (a opětovně pak usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. 10. 2018, č. j. 44 C 69/2017-36) Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému rozsudku usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 7. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu