Rozhodnutí NS

24 Nd 16/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/18/2019
Spisová značka:24 Nd 16/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.16.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 174a odst. 9 předpisu č. 6/2002Sb.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 16/2019-20


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci návrhu T. R., narozeného XY, bytem XY, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10339/2016, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2018, č. j. 30 UL 24/2018-7, takto:


I. Řízení o odvolání navrhovatele T. R. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2018, č. j. 30 UL 24/2018-7, se zastavuje.
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31.10.2018, č.j. 30 UL 24/2018-7, zamítl návrh navrhovatele na určení lhůty. Na základě zjištění, že navrhovatel podal dne 19.10.2018 návrh na určení lhůty k rozhodnutí o přikázání věci Vrchnímu soudu v Olomouci, Krajskému soudu v Brně a Okresnímu soudu v Jihlavě, tj. delegaci, a zároveň tuto delegaci v uvedeném podání navrhl, dospěl k závěru, že učinil-li navrhovatel takový návrh (na delegaci) právě v podání ze dne 19.10.2018, jímž zároveň požádal o určení lhůty k rozhodnutí o této delegaci, „z povahy věci nemůže být procesní soud v prodlení s úkonem, který je v tomto podání požadován“, a navíc uzavřel, že procesní soud „nemá k rozhodnutí o delegaci funkční příslušnost“, když o návrhu na delegaci rozhoduje dle ustanovení § 12 odst. 3 občanského soudního řádu soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání ze dne 27.12.2018, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze téhož dne elektronickou poštou a k němuž nebyl připojen elektronický podpis odesílatele.

Proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky [§ 174a odst. 9 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)].

S tím, že proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky, tedy ani odvolání, koresponduje skutečnost, že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty zákon o soudech a soudcích ani občanský soudní řád neupravuje.

Rozhodl-li tedy v projednávané věci Městský soud v Praze o zamítnutí návrhu na určení lhůty k rozhodnutí o delegaci, není tu soud, jenž by byl podle zákona o soudech a soudcích ani podle občanského soudního řádu funkčně příslušný k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí.

Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o.s.ř.). Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, je Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů, příslušný i k rozhodnutí o zastavení řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 85, ročník 2001).

Protože zde není soudu, který by byl – jak výše uvedeno – funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.10.2018, č.j. 30 UL 24/2018-7, Nejvyšší soud České republiky řízení o tomto podání navrhovatele zastavil (§ 243b, § 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 2. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu