Rozhodnutí NS

28 Ncu 29/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:28 Ncu 29/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.29.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 104a odst. 4,6 o. s. ř.
§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 52 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 29/2019-5USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. G. M., nar. XY, bytem XY, zastoupenou P. S., bytem XY, t a k t o :

  I. O návrhu na uznání rozsudku Nejvyššího soudu státu New York, okres Queens, Spojené státy americké, ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 26021/09, o rozvodu manželství A. J. G. a E. G. M., rozené M., uzavřeného dne 30. 12. 2003 před příslušným oddávajícím orgánem v New Yorku, Spojené státy americké, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

  II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

  O d ů v o d n ě n í :

  Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozsudku Nejvyššího soudu státu New York, okres Queens, Spojené státy americké, ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 26021/09. V řízení bylo zjištěno, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spojených států amerických.

  Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spojených státech amerických, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

  Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

  Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

  Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

  Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.
  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 23. 4. 2019


  JUDr. Olga Puškinová
  předseda senátu