Rozhodnutí NS

30 Cdo 4669/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:30 Cdo 4669/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4669.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4669/2018-62


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 60 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 322/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2016, č. j. 68 Co 370/2016-17, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze (dále jen „odvolací soud“) ze dne 20. 9. 2016, č. j. 68 Co 370/2016-17, bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 14. 6. 2016, č. j. 29 C 322/2015-10, kterým byla zamítnuta žádost žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení.

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce věrohodně nedoložil své finanční a majetkové poměry, když neuvedl ničeho ohledně svých majetkových poměrů, a nebylo tak zřejmé, z jakých finančních prostředků zajišťuje svoje základní životní potřeby. Odvolacímu soudu bylo rovněž známo z úřední činnosti, že žalobce vlastní nemovitosti nikoliv nepatrné hodnoty v katastrálním území XY. S ohledem na výše uvedené odvolací soud dovodil, že majetkové poměry neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků. Dále se v žalobcově případě jednalo o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Odvolacímu soudu bylo z úřední činnosti známo, že žalobce opakovaně vyvolává velké množství sporů i procesních podání, v nichž je převážně neúspěšný, chování žalobce tak hodnotil jako obstrukční a sudičské. Odvolací soud uzavřel, že nebyla splněna jedna ze dvou zákonných podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů žalobci dle § 30 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a to předpoklad, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků. Protože obě podmínky musí být splněny kumulativně, bylo nadbytečné se zabývat druhou podmínkou, tedy tím, zda ustanovení zástupce je třeba k ochraně žalobcových zájmů.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ve kterém požádal bez bližších okolností o odkladný účinek a o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

O žádosti o právní zastoupení pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 12. 2016, č. j. 29 C 322/2015-28 ve spojení s potvrzovacím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2017, č. j. 68 Co 416/2017-44, tak, že se návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítá, přičemž následné dovolání žalobce v uvedené dílčí věci bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018, č. j. 30 Cdo 180/2018-48, odmítnuto.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Ačkoli žalobce nebyl opětovně vyzván, aby si pro podání dovolání proti napadenému usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván, a žalobce tudíž musí být obeznámen s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014; také srov. rozhodnutí v dalších věcech žalobce, např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3429/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5531/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5625/2017; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na www.nsoud.cz a rozhodnutí Ústavního soudu na nalus.usoud.cz). Nadto žalobce v předmětné věci při podávání dovolání současně žádal o právní zastoupení (č. l. 19 a 45), z čehož je dovolacímu soudu zřejmé, že je mu tato povinnost známa. Nejvyšší soud tak má za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a že poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.

V situaci, kdy byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro předmětné dovolací řízení zamítnut (viz výše) a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno, zvláště pokud dovolatel takový návrh ani nijak neodůvodňuje.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 6. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu