Rozhodnutí NS

28 Cdo 2449/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/07/2019
Spisová značka:28 Cdo 2449/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.2449.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 4052/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2449/2019-225
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, IČ 421 96 451, za účasti Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, se sídlem ve Vyšším Brodě, Klášter 137, IČ 004 76 684, zastoupeného JUDr. Tomášem Holasem, advokátem se sídlem v Praze 1, Celetná 602/3, o nahrazení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 140/2016, o návrhu účastníka na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2019, č. j. 4 Co 32/2018-171, t a k t o :

Návrh na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2019, č. j. 4 Co 32/2018-171, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Účastník podal včasné dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2019, č. j. 4 Co 32/2018-171, kterým byl změněn rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2017, č. j. 11 C 140/2016-105 [jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal nahrazení rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro XY, ze dne 27. 9. 2016, č. j.201603/2013/R481/RR21471, rozsudkem soudu, jímž nebudou vydány Cisterciáckému opatství Vyšší Brod ve výroku specifikované pozemky v k. ú. XY, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení] tak, že se účastníkovi nevydávají tam specifikované pozemky v k. ú. XY (dále též jen „předmětné pozemky“) a že se v tomto rozsahu nahrazuje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro XY, ze dne 27. září 2016, č. j. 201603/2013/R481/RR21471, a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Účastník podal současně návrh na odklad právní moci rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

K předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 23 Nd 268/2017, přiměřeně pak také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 (veřejnosti dostupná – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že návrhu na odklad právní moci nelze vyhovět již proto, že není naplněn předpoklad, že (v důsledku poměrů nastolených napadeným rozsudkem) je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech.

K argumentaci dovolatele veřejným zájmem na ochraně lesa (kdy účastník tvrdí, že jeho způsob hospodaření má pozitivní vliv na odolnost lesa proti škůdcům) sluší se uvést, že pokud se na základě napadeného rozhodnutí vlastnictví předmětných (lesních) pozemků znovu ujímá státní podnik Lesy České republiky, je i on povinen s tímto majetkem řádně hospodařit (přičemž nebyly doloženy žádné skutečnosti svědčící o tom, že by jeho hospodaření nemělo být řádné) a bude také zatímně povinen provádět veškerá potřebná opatření k prevenci a obraně proti působení všech škodlivých činitelů na les [k tomu srov. I § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]; k tomu přiměřeně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3427/2018, jímž byl zamítnut návrh na odklad právní moci rozhodnutí, založený na obdobné argumentaci. Poukazuje-li dovolatel též na investice do hospodaření na předmětných pozemcích realizované od roku 2016 a na dodržování náročných standardů hospodaření taktéž od roku 2016 za účelem získání certifikace, neshledal ani tyto námitky dovolací soud za relevantní; jestliže dovolatel investoval do hospodaření s předmětnými pozemky (a hospodařil s nimi způsobem umožňujícím ucházet se o jím uváděnou certifikaci) ještě předtím, než mu byly vydány a stal se jejich vlastníkem (uvádí, že je převzal již v letech 2015 a 2016), je zřejmé, že z pouhé změny jejich vlastníka nelze dovodit závažné ohrožení práv účastníka dle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. ve smyslu argumentace dovolatele v návrhu na odklad.

Jiné skutečnosti, jež by nasvědčovaly tomu, že dovolatel bude závažně ohrožen na svých právech, a to i pokud by měly být v důsledku účinků dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu předmětné lesní pozemky (dočasně) vráceny do užívání žalobce (jenž má být k jejich řádnému obhospodařování patřičně odborně a materiálně vybaven), nevyplývají ani z obsahu spisu. Z něj se nepodávají ani skutečnosti takového rázu, jež by odůvodňovaly obavu, že před rozhodnutím dovolacího soudu bude s lesními pozemky ze strany žalobce – jenž je státním podnikem – disponováno, že budou zatíženy právy jiných osob nebo že dojde k jejich jinému poškození.

Nejvyšší soud proto návrh dovolatele na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 8. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu