Rozhodnutí NS

30 Nd 165/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:30 Nd 165/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.165.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 165/2019-29


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, IČO 70099618, se sídlem v Praze 4, Milevská 2095/5, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti povinnému F. V., nar. XY, bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 55 EXE 224/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 55 EXE 224/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.


Odůvodnění:

Při vědomí, že Nejvyšší soud nemůže přezkoumávat podmínky § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve vztahu k pravomoci soudů České republiky, ani absenci podmínek místní příslušnosti nebo nemožnosti je určit (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje též k zásadě hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.), že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 55 EXE 224/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, neboť u tohoto soudu již byla podána žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení, a nejsou zde jiné relevantní skutečnosti, jež by odůvodňovaly určení jiného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 5. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu