Rozhodnutí NS

23 Cdo 2092/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:23 Cdo 2092/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.2092.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 2092/2018-


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně UIP LTD. se sídlem v Dover, 3500 South Dupont Highway, stát Delaware, Spojené státy americké, zastoupené Dr. Michaelou Day, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1652/36, proti žalované České spořitelně, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO 45244782, zastoupené JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Křižovnické náměstí 193/2, o zaplacení částky 992 829 841 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 182/2010, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2018, č. j. 29 Co 454,455/2017-1498, t a k t o :


I. Výrok II usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2018, č. j.
23 Cdo 2092/2018-1566,
se ruší.

II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2018, č. j. 23 Cdo 2092/2018-1566, se opravuje tak, že třetí odstavec na straně 3 správně zní: Žalovaná podala vyjádření k dovolání, v němž uvedla, že dovolání žalované není přípustné, polemizovala s argumentací dovolatelky a navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl, případně zamítl.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podáním ze dne 20. listopadu 2018 navrhla opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2018, č. j. 23 Cdo 2092/2018-1566, s tím, že Nejvyšší soud v uvedeném usnesení nezohlednil, že žalobkyně podala vyjádření k dovolání, které žalobkyně odeslala dne 19. června 2018 datovou zprávou Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Nejvyšší soud rozhodl o opravě nesprávností ve shora označeném usnesení podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud uvedenou zřejmou nesprávnost v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2018, č. j. 23 Cdo 2092/2018-1566, opravil tak, že v odůvodnění tohoto usnesení třetí odstavec na straně 3 správně zní: Žalovaná podala vyjádření k dovolání, v němž uvedla, že dovolání žalované není přípustné, polemizovala s argumentací dovolatelky a navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl, případně zamítl.

S ohledem na to, že uvedené usnesení se týkalo otázky, zda má žalobkyně povinnost složit jistotu na náklady odvolacího řízení, nemělo být v tomto usnesení rozhodováno o náhradě nákladů dovolacího řízení, neboť o nákladech řízení bude rozhodováno v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto tuto nesprávnost opravil tak, že výrok II uvedeného usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu