Rozhodnutí NS

22 Cdo 796/2009

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/25/2010
Spisová značka:22 Cdo 796/2009
ECLI:ECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.796.2009.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

22 Cdo 796/2009U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. arch. J. Š., zastoupeného Mgr. Evou Jenečkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Holečkova 31, proti žalovanému Společenství Kavčí Hory č. p. 1149 v k. ú. Podolí, IČ: 26445875, se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech I., č. o. 1, č. p. 1149, zastoupenému Mgr. Pavlem Vinterem, advokátem se sídlem v Praze 10, V Olšinách 10, o zrušení části usnesení shromáždění žalovaného a její nahrazení rozhodnutím soudu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 157/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2008, č. j. 62 Co 364/2007-49, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Praze (dále „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 13. února 2008, č. j. 62 Co 364/2007-49, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále „soud prvního stupně“) ze dne 25. dubna 2007, č. j. 8 C 157/2005-29, kterým byla zamítnuta žaloba, „aby část usnesení shromáždění spol. Kavčí hory č. p. 1149 v k. ú. P. a to ad. 1) bod 1.2, kterým byl schválen nový způsob rozúčtování provozních nákladů domu na členy žalovaného podle návrhu předloženého výborem žalovaného s úpravou uvedenou v bodě 4 zápisu se ruší a zároveň se nahrazuje“ a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb.

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud dále vychází z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů, jakož i obsah dovolání jsou účastníkům známy a že uvedené listiny jsou součástí procesního spisu vedeného u soudu prvního stupně.

Dovolání v dané věci není přípustné.


Dovolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu se stávající judikaturou Nejvyššího soudu, od níž se dovolací soud nemá důvod odchýlit. Principem rozúčtování cen služeb a nákladů podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku se dovolací soud zabýval již v rozsudku ze dne 20. března 2007, sp. zn. 28 Cdo 1253/2006, publikovaném na stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz., jehož závěr potvrdil i Ústavní soud, který usnesením ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 1501/07, odmítl ústavní stížnost žalobce.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že úspěšnému žalovanému náklady, na jejichž náhradu by měl vůči žalobci právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. listopadu 2010

JUDr. František Balák, v. r.
předseda senátu