Rozhodnutí NS

7 Td 14/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Spisová značka:7 Td 14/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.14.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Delegace
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 14/2019-297


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl dne 20. 3. 2019 v neveřejném zasedání, ve věci L. N., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 Nt 2000/2019, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.

Odůvodnění:


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, podal dne 24. 1. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 2 návrh na uložení ochranného psychiatrického léčení ambulantní formou L. N. (č. l. 260 tr. spisu), s odůvodněním, že policejní orgán Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, Služby kriminální policie a vyšetřování, zahájil dne 26. 7. 2018 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, jehož se měl dopustit L. N. tím, že 1) dne 29. 5. 2018 odeslal P. K., asistentce soudce Obvodního soudu Prahu 2, se sídlem Francouzská 19, Praha 2, na adresu Obvodního soudu pro Prahu 2, v úmyslu ji vážně poškodit v jejím zaměstnání, dva dopisy, přičemž v jednom ji mj. obviňuje z účasti na organizované zločinecké skupině, zločinném spiknutí a korupci a v druhém ji mj. obviňuje z podvodu, padělání veřejné listiny a také ji označuje za osobu spojenou s korupcí, ačkoli věděl, že takové informace jsou nepravdivé, 2) dne 13. 6. 2018 odeslal P. K., asistentce soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, na adresu Obvodního soudu pro Prahu 2, v úmyslu ji vážně poškodit v jejím zaměstnání, dopis, v němž ji mj. obviňuje ze zneužití pravomoci úřední osoby, účasti na organizované zločinecké skupině, teroru a také ji označuje za osobu spojenou s korupcí, ačkoli věděl, že takové informace jsou nepravdivé, 3) dne 29. 5. 2018 odeslal L. Z., předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 2, na adresu Obvodního soudu pro Prahu 2, v úmyslu ho vážně poškodit v zaměstnání, dopis nazvaný „Vedoucí člen zločinného spiknutí - pachatel teroru! L. Z., předseda Obvodního soudu pro Prahu 2”, v němž ho mj. obviňuje z vedení zločinného spiknutí, korupce a pokusu zabití, ačkoli věděl, že takové informace jsou nepravdivé.

Znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie znalce MUDr. F. Honzáka (č. l. 23 a násl. tr. spisu) bylo zjištěno, že posuzovaný trpí duševní poruchou, jedná se o poruchu s trvalými bludy. Závislost na návykových látkách nebo alkoholu u posuzovaného nebyla zjištěna. Zjištěná duševní porucha měla vliv na rozpoznávací i ovládací schopnosti posuzovaného. V případě L. Z. a P. K. a jejich obvinění ze zločinného spolčení a obecně korupce, hodnotil znalec rozpoznávací schopnosti posuzovaného jako vymizelé, ovládací pak jako podstatně snížené. Znalec navrhl uložení ochranného léčení psychiatrického v ambulantní formě.

Policejní orgán proto usnesením ze dne 30. 11. 2018 věc podle § 159a odst. 1 tr. ř. odložil (č. l. 1 tr. spisu). Toto usnesení nabylo právní moci dne 21. 12. 2018.

Nejvyššímu soudu byl dne 21. 2. 2019 předložen spis Obvodního soudu pro Prahu 2, sp. zn. 2 Nt 2000/2019, s návrhem tohoto soudu na odnětí a přikázání věci ve smyslu § 25 tr. ř. Podle návrhu soudu má být věc L. N., pro rozhodnutí soudu o návrhu státního zástupce na nařízení ochranného léčení psychiatrického ambulantní formou, odňata Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži. V úvodu soud popsal dosavadní průběh řízení a poukázal na to, že již státní zástupce v návrhu na uložení ochranného opatření navrhl, aby byla věc L. N. odňata Obvodnímu soudu pro Prahu 2 s ohledem na to, že poškozený L. Z. je předsedou Obvodního soudu pro Prahu 2. Podle soudu existují důležité důvody, aby věc nebyla projednávána soudci Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť je zde skutečně obava, že by s ohledem na vztah soudců k předsedovi soudu L. Z. a dalším osobám (poškozená P. K. asistentka soudce Obvodního soudu pro Prahu 2), které jsou L. N. napadány a je ohledně nich trestní věc proti L. N. vedena, ale i dalším osobám, soudcům Obvodního soudu pro Prahu 2, které jmenovaný L. N. atakuje v jím zasílaných písemnostech, mohla být a podle soudu také bude vznášena námitka podjatosti.

Soud v tomto směru poukázal na další soudní řízení, v nichž má být rozhodováno o uložení ochranného léčení L. N. (u Obvodního soudu pro Prahu 5, ale zejména také u Okresního soudu v Kroměříži pod sp.zn. 1Nt 2709/2019, kde je veřejné zasedání nařízeno na 26.03.2019). Pokud jde o posledně jmenovanou věc obvodní soud uvádí, že v této věci podával znalecký posudek znalec MUDr. P. Konečný a jeho závěry jsou daleko závažnější, než závěry znalce ve věci, kterou má projednat Obvodní soudu pro Prahu 2. Znalec ve věci Okresního soudu v Kroměříži navrhuje v případě posuzovaného uložení ochranného psychiatrického léčení v ústavní formě. Jako prevenci dekompenzace duševního stavu posuzovaného v budoucnu pak znalec doporučuje prakticky trvalou ochrannou léčbu (po přeměně z ústavní v její ambulantní formě), analogicky k trvalosti dané diagnózy ("trvalé poruchy s bludy"). Podle Obvodního soudu pro Prahu 2 je důležité, aby ve věci rozhodl soud, v jehož obvodu je věc L. N. již projednávaná.

Podle soudu je zde také hledisko hospodárnosti řízení, aby o jedné osobě nerozhodovalo současné více orgánů činných v trestním řízení. Za důležité považuje také hledisko, že L. N. bydlí nedaleko od Kroměříže a znalec v jeho věci má sídlo ve Zlíně. Obvodní soud pro Prahu 2 z věci u něj projednávaných, má zkušenosti, že L. N. podává žádosti o přiznání bezplatné obhajoby a pak ke svému zastupování zplnomocňuje advokátku, V. Grebeňovou, která má sídlo ve Zlíně, Zlín – XY.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předložil Obvodní soud pro Prahu 2 věc L. N. Nejvyššímu soudu s návrhem na odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a její přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Z obsahu spisu předloženého Obvodním soudem pro Prahu 2 vyplývají skutečnosti uváděné v návrhu soudu na delegaci. O místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 k rozhodnutí o uložení ochranného léčení není pochyb, neboť v obvodu tohoto soudu došlo k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného zločinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

Pokud jde o soudem navrhovaný postup podle § 25 tr. ř., zásadně platí, že jde o postup zcela výjimečný, a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Ve skutečnostech uváděných Obvodním soudem pro Prahu 2, v tomto konkrétním případě, Nejvyšší soud takové důležité důvody shledal. Zejména je potřeba zdůraznit, že L. N. své jednání (jednání jinak trestné) popsané výše směřoval vůči předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 2 a vůči dalším zaměstnancům daného soudu. Postup podle § 25 tr. ř. navrhl ve svém návrhu na nařízení ochranného léčení také státní zástupce (č. l. 260 a násl. spisu). Nejvyšší soud shledal vhodným, aby v dané věci rozhodoval jiný soud než příslušný Obvodní soud pro Prahu 2. Ze spisového materiálu vyplývá, že jmenovaný má bydliště v obvodu Okresního soudu v Kroměříži. Zde má bydliště také znalec, který zpracoval v této věci znalecký posudek a v Kroměříži byl L. N. také znalecky vyšetřen, když se dostavil do psychiatrické nemocnice v Kroměříži (viz č. l. 45 tr. spisu). U tohoto soudu pak aktuálně probíhá i další řízení o ochranném léčení ve věci L. N. pod sp. zn. 1 Nt 2709/2019.

Po pečlivém zvážení okolností případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci jsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které odůvodňují průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nejvyšší soud shledal vhodným, aby věc L. N. byla odňata Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a byla přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. 3. 2019


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu