Rozhodnutí NS

28 Ncu 6/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2019
Spisová značka:28 Ncu 6/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.6.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 6/2019-6


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném V. H., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozhodnutí starosty čtvrti Minato (osvědčení o přijetí), Metropolitní oblast Tokio, Japonsko, ze dne 5. 6. 2018, výtisk č. 0000065500, o zápisu rozvodu manželství I. K. a Š. K., rozené H., uzavřeného dne 20. 2. 2004 v XY, zapsaného v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části XY, okres XY, ve svazku 4, roč. 2004, str. 184, poř. č. 30,


s e u z n á v á ,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Starosta čtvrti Minato, Metropolitní oblast Tokio (Japonsko), k žádosti obou manželů zapsal rozvod jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán pozůstalou matkou Š. K., zemřelé dne 27. 10. 2018, která prokázala právní zájem na uznání předmětného rozhodnutí, a současně bylo zjištěno, že Š. K. byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.


V Brně dne 13. 2. 2019JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu