Rozhodnutí NS

27 Nd 30/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:27 Nd 30/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.30.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 30/2019-30USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 1150/50, PSČ 110 34, identifikační číslo osoby 00064173, proti povinnému B. H., narozenému XY, státnímu příslušníkovi Srbska, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1897/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1897/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


[1] Návrhem ze dne 24. 7. 2018, podaným dne 30. 7. 2018 u soudního exekutora Mgr. Pavla Dolanského, Exekutorský úřad Beroun, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 5.974,32 Kč s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení ve výši 1.500 Kč, přiznané jí rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 12. 2017, č. j. 56 C 200/2016-97, jenž nabyl právní moci 10. 2. 2018 a vykonatelnosti 14. 2. 2018. Dne 10. 8. 2018 požádal soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil usnesením ze dne 15. 10. 2018, č. j. 65 EXE 1897/2018-27, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinný není veden v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Povinný je veden v evidenci nežádoucích osob a byl mu uložen trest vyhoštění z České republiky do 23. 1. 2021. Oprávněné není znám žádný majetek povinného umístěný v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu