Rozhodnutí NS

29 ICdo 89/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/15/2019
Spisová značka:29 ICdo 89/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.89.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Incidenční spory
Dotčené předpisy:§ 225 IZ.
§ 243 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSCB 44 INS XY
42 ICm XY
29 ICdo 89/2019-127

USNESENÍ
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce R. P., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Hanusem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 440/14, PSČ 370 10, proti žalovanému LIQUIDATORS v. o. s., se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Slezská 2033/11, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 24817465, jako insolvenčnímu správci dlužníka P., zastoupenému JUDr. Pavlem Glazunovem, advokátem, se sídlem v Praze, Řehořova 927/43, PSČ 130 00, o vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 42 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka P., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 44 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. dubna 2019, č. j. 42 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 44 INS XY), ve znění usnesení ze dne 15. dubna 2019, č. j. 42 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 44 INS XY), o návrhu žalobce na odklad právní moci a vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, t a k t o:

Návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. dubna 2019, č. j. 42 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 44 INS XY), ve znění opravného usnesení ze dne 15. dubna 2019, č. j. 42 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 44 INS XY), se zamítá. Právní moc tohoto rozsudku se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


O d ů v o d n ě n í:


[1] Rozsudkem ze dne 17. ledna 2019, č. j. 42 ICm XY, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vyloučení označených nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka (bod I. výroku).

2/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 10.640,68 Kč (bod II. výroku).

[2] K odvolání žalobce Vrchní soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným rozsudkem, ve znění tamtéž označeného opravného usnesení:

1/ Potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok).

2/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku částku 4.114 Kč (druhý výrok).

[3] Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil oba rozsudky a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Současně dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud odložil právní moc a vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí, s tím, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí mu hrozí závažná až likvidační újma, jelikož v nemovitosti (sepsané v majetkové podstatě) v současné době žije; nemovitost představuje v souvislosti s nákladností sporu jeho jediný majetek. Kdyby žádosti nebylo vyhověno, přišel by o domov, když lze očekávat, že žalovaný obratem přikročí k jeho vystěhování.

[4] S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad vykonatelnosti a právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (bod 2., článek II, část první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

[5] Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

[6] V rozsudku ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněném pod číslem 83/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vysvětlil, že vykonatelnost rozsudku, jímž byla zamítnuta vylučovací žaloba podle § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, nelze odložit podle § 243 o. s. ř. V rozsudku ze dne 31. května 2012, sen. zn. 29 ICdo 10/2012, se Nejvyšší soud přihlásil k závěru o nemožnosti odkladu vykonatelnosti též ohledně rozsudku, jímž byla zamítnuta vylučovací žaloba podle § 225 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Nejvyšší soud proto dovolatelův návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí zamítl jako zjevně neopodstatněný.

[7] V usnesení ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 144/2018“), Nejvyšší soud uzavřel, že materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (nebo jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů účastníka řízení (dovolatele) beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti. Předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozsudku jsou v dané věci (poměřováno důvody uváděnými dovolatelem a kriterii obsaženými v R 144/2018) splněny; Nejvyšší soud proto potud dovolatelovu návrhu vyhověl.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. srpna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu